Jämförelse mellan konventionerna

Fyra grundprinciper

Det finns fyra huvudprinciper i Barnkonventionen. Dessa principer fastslår att:

  • Alla barn har samma rättigheter och samma värde
  • Barnets bästa ska vara i främsta rummet i alla beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
  • Alla barn har rätt att höras och uttrycka sin mening

Övriga artiklar i Barnkonventionen ska läsas tillsammans med dessa fyra artiklar.
De här principerna finns också med i Funktionsrättskonventionen.
Här nedan är en sammanställning av Barnkonventionens fyra grundprinciper och var du kan hitta dessa i Funktionsrättskonventionen.  

Barnkonventionen

Funktionsrättskonventionen

Artikel 2 i Barnkonventionen handlar om att alla barn har lika rätt till rättigheterna och det är en av de fyra huvudprinciperna i konventionen. Här finns det ett uttryckligt förbud mot diskriminering.

Förbudet mot diskriminering återfinns i artikel 5 i Funktionsrättskonventionen.
Här betonas också att staten ska se till att det görs skälig anpassning när det behövs för att personer med funktionsnedsättning inte ska utsättas för diskriminering.

I artikel 3 i Barnkonventionen fastslås att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. I artikel 7 i Funktionsrättskonventionen står det att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning. 

Artikel 6 i Barnkonventionen fastslår barnets inneboende rätt till liv, men ställer också krav på att staten gör sitt yttersta för att säkra barnets överlevnad och utveckling.

Artikel 10 i Funktionsrättskonventionen behandlar i grunden samma rättighet och här betonas att alla personer med funktionsnedsättning har rätt till liv på lika villkor som andra. 

 

Artikel 12 i Barnkonventionen ger barnet rätt till sina egna åsikter i frågor som rör barnet, men med hänsyn till barnets ålder och mognadsgrad. Artikel 12 ger barnet möjlighet att höras i beslut som berör barnet direkt. Detta kan handla om politiska, kulturella och jämlika rättsliga frågor som berör barnet.

Rätten att höras finns med i Artikel 7 i Funktionsrättskonventionen, som handlar om rättigheter för barn med funktionsnedsättning. 

I den här artikeln står det bland annat att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla åtgärder som rör dem. Deras åsikter ska beaktas i förhållande till ålder och mognad på lika villkor som för andra barn. De ska få det stöd de behöver för att kunna utöva denna rättighet.