Artikel 10 – Rätten till liv

Illustration - Rätten till liv

Artikel 10 Rätten till liv

Konventionsstaterna bekräftar åter att varje människa har en inneboende rätt till livet och ska vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning verkligen får åtnjuta denna rätt på lika villkor som andra.

Vad innebär artikeln?

Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till liv på lika villkor som andra:

  • Staten får inte utan stöd i lag beröva någon livet.

    Det finns omständigheter där en person kan bli berövad livet utan att staten agerar olagligt, exempelvis i samband med vissa polisinsatser.

  • Det ska finnas lagstiftning, polis och åklagare och domstol som utreder och straffar brott som rör rätten till liv. Staten har dessutom en skyldighet att vidta positiva åtgärder för att se till att människor kan leva.
  • Staten ska förhindra att personer med funktionsnedsättning berövas livet genom ställföreträdande beslutsfattande, exempelvis när livsuppehållande vård avslutas.
  • Staten ska främja förståelsen för att alla människors liv är lika mycket värda, oavsett funktionsnedsättning.

Andra artiklar att hålla koll på

Artikel 14 – Frihet och personlig säkerhet

FN-kommittén har kommit fram till att konventionsstaterna har en skyldighet att motverka och förhindra självmord.

Kommittén menar dock att även förebyggande åtgärder ska vara frivilliga och endast ges efter informerat samtycke.

Den här frågan är också aktuell i relation till artikel 14 och frågan om psykiatrisk tvångsvård.

Källor och webbresurser

Författaren Harald Strand har publicerat en orientering om konventionens artiklar på webbplatsen HejaOlika: 

Länk till orientering om artiklarna 5-11 i Funktionsrättskonventionen

Huvudsaklig källa till det här avsnittet är Giovanni Carlo Bruno, ”Article 10 [Right to Life]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, 
The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary:

Länk till förlagets informationssida om boken