Hit kan du vända dig

Hit kan du vända dig

Domstolarna ska tolka de svenska lagarna så att de så långt som möjligt överensstämmer med det som står i Funktionsrättskonventionen.

Men det är skillnad på konventioner och lagar. Domstolarna kan inte använda Funktionsrättskonventionen direkt för att ge dig rätt. Istället är det genom den svenska lagstiftningen som du kan argumentera för att du ska få det du vill. 

Här bör du ha i åtanke att det sällan förekommer att domstolar i Sverige hänvisar till Funktionsrättskonventionen i sina beslut, så det är långtifrån säkert att domstolarna tar till sig dina argument.

Här berättar vi vart du kan vända dig om du är missnöjd med ett beslut eller vill överklaga beslutet och vilka svenska lagar som gäller inom varje område. 

OBS!! Alla myndighetsbeslut ska innehålla en besvärshänvisning där det framgår hur du ska göra för att överklaga beslutet och när överklagandet senast måste vara inne.
Utgå alltid i första hand från den information som finns med i besvärshänvisningen!