Hur du ansöker och överklagar

Hur du ansöker och överklagar

Här hittar du information om vad du ska tänka på när du kontaktar myndigheter, ansöker om förmåner och stöd och överklagar beslut. Vi berättar också om vilka möjligheter du har att få rättshjälp.

De flesta beslut som gäller förmåner, ersättningar eller insatser av olika slag överklagas till en förvaltningsdomstol. Här kommer vi därför att beskriva närmare hur det går till i förvaltningsdomstolen.

Vissa typer av beslut, exempelvis beslut som gäller särskilt stöd i skolan, överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Ett annat undantag är beslut som handlar om God man och förvaltare. Sådana beslut hanteras i tingsrätten.  

Källor:

Förvaltningsprocesslag (1971:291)

Bertil Wennergren och Ulrik von Essen, 2013, Förvaltningsprocesslagen

Proposition 2016/17:180 – En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag m.m. – En kommentar, Wolters Kluwer, Zeteo.

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU2 – En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag