Hur du ansöker och överklagar

Hur du ansöker och överklagar

Här hittar du information om vad du ska tänka på när du kontaktar myndigheter, ansöker om förmåner och stöd och överklagar beslut. Vi berättar också om vilka möjligheter du har att få rättshjälp.

De flesta beslut som gäller förmåner, ersättningar eller insatser av olika slag överklagas till en förvaltningsdomstol. Här kommer vi därför att beskriva närmare hur det går till i förvaltningsdomstolen.

Vissa typer av beslut, exempelvis beslut som gäller särskilt stöd i skolan, överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Ett annat undantag är beslut som handlar om God man och förvaltare. Sådana beslut överklagas till tingsrätten.  

Den nya Förvaltningslagen

Den 1 juli i år 2018 trädde den nya Förvaltningslagen ikraft. Syftet med den nya förvaltningslagen är att förtydliga reglerna och att lagstifta om det som redan i praktiken tillämpas, men även stärka rättssäkerheten för den enskilde.

En av förändringarna är att det införs en möjlighet för dig att klaga på en långsam handläggning av ditt ärende. En förutsättning är att det rör sig om ett ärende som du själv har inlett i första instans och ärendet måste ha pågått under minst sex månader.

Guiden har uppdaterats så att den följer den nya lagen och kommer framöver att berätta mer om konsekvenserna av ändringarna i förvaltningslagen.

Källor:

Förvaltningsprocesslag (1971:291)

Bertil Wennergren och Ulrik von Essen, 2013, Förvaltningsprocesslagen

Proposition 2016/17:180 – En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag m.m. – En kommentar, Wolters Kluwer, Zeteo.

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU2 – En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag