Använd konventionen när du argumenterar!

Argumentera utifrån konventionen!

Svenska domstolarna ska tolka de svenska lagarna så att de så långt som möjligt överensstämmer med det som står i konventionen. Men det görs inte automatiskt. Det är upp till dig som enskild att argumentera för att svensk rätt ska tolkas konventionskonformt med konventionen.

Backa upp din argumentation väl! Även om du gör detta finns det inga garantier för att domstol eller myndighet kommer att bemöta dina argument eller lyssna på dem.

Myndigheter och domstolar har hittills varit ganska ovilliga att lyssna till argument om konventionskonform tolkning. Projektets gemensamma arbete med medlemsförbunden om fallen syftar till att försöka åstadkomma en förändring av detta.

Att göra en "konventionskonform" tolkning

Både myndigheter och domstolar ska ”i rimligaste mån” tolka svensk rätt så att den överensstämmer med konventionen, om det behövs för att uppfylla Sveriges skyldigheter under internationell rätt. Det här kallas för att göra en konventionskonform tolkning. Men om svenska lagar räcker för att uppfylla konventionens krav är det inte aktuellt att göra en konventionskonform tolkning.

Konventionskonform tolkning innebär att en domstol eller myndighet tolkar svensk rätt utifrån vad exempelvis Funktionsrättskonventionen kräver. Vad innebär det? 

Ett exempel: LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har till syfte och mål att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra, uppnå jämlika levnadsvillkor och vara fullt delaktiga och inkluderade i samhället. Personer som får insatser ska genom dessa tillförsäkras goda levnadsvillkor, §§ 5-7.

Dessa bestämmelser kan tolkas mot bakgrund av Funktionsrättskonventionens rättigheter och syfte.

  • Syftet med konventionen är att ge alla personer med funktionsnedsättning möjlighet att fullt ut åtnjuta alla sina mänskliga rättigheter på lika villkor som andra, artikel 1.
  • Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till det personella stöd, däribland personlig assistans, som krävs för att kunna leva ett fullt delaktigt och inkluderat liv i samhället fritt från isolering, artikel 19.
  • Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till tillfredsställande levnadsvillkor, artikel 28

En tolkning av LSS mot bakgrund av Funktionsrättskonventionen kan göras så att en tolkning av jämlika levnadsvillkor, full delaktighet och inkludering, samt goda levnadsvillkor förstås på ett sätt som överensstämmer med Funktionsrättskonventionens syn på delaktighet, inkludering, tillfredsställande levnadsvillkor och ett lika åtnjutande av sina rättigheter.

Var leder det här oss? Jo, till att man kan argumentera för att LSS, med hänvisning till konventionens krav, ska ges en tolkning som stämmer överens med de ursprungliga förarbetena, främst proposition 1992/93:159. Enligt denna ska en helhetsbedömning av individens behov göras och ska ha möjlighet att göra allt som konventionen kräver.