Mall för ”konventionskonform” tolkning – Använd när du överklagar med hjälp av konventionen

Överklaga med hjälp av Funktionsrättskonventionen

 • Använd mallen för att göra en överklagan: 
  Mall för överklagande av myndighetsbeslut (Word)

   

 • Följ instruktionerna i mallen och fyll i de uppgifter som behövs. Gå sedan till avsnittet ”Grunder” i överklagan. Här ska du förklara att du tolkar svensk lagstiftning utifrån Funktionsrättskonventionen

  (”Konventionskonform” tolkning av den svenska lagen)

När du skriver in dina ”Grunder” kan du använda nedanstående formulering. (Fyll i dina uppgifter istället för de tre punkterna och ta bort parenteserna och den instruktionstext som står där):

… (ange beslutande myndighet) beslut ska ändras då en konventionskonform tolkning av … (ange aktuell svensk lagstiftning, eventuellt även paragraf) utifrån Funktionsrättskonventionens krav (ange även om möjligt artikel eller artiklar) ger … (ange klagandens namn) rätt att … (ange vad en sådan tolkning ger rätt till).

Exempel 1:
”Kommunens beslut ska ändras då en konventionskonform tolkning av LSS utifrån artikel 19  i Funktionsrättskonventionen ger Maria rätt att så långt möjligt välja var hon vill bo.”

Här kan du kan också hänvisa till att ett visst beslut bryter mot både konventionen och svensk lag om det är fallet:

Exempel 2: 
”Kommunens beslut att inte verkställa beviljade insatser vid gruppbostad A ska ändras då det står i strid med Marias rätt till självbestämmande och inflytande och att få leva som andra enligt LSS § 5 – 6 st. 1 och Funktionshinderkonventionen artikel 19.”

 • Gå till avsnittet ”Utveckling av talan” i  överklagan.
  Här ska du lägga in uppgifter om varför du tycker att Funktionsrättskonventionen kan användas i ditt fall. Vi har gjort en mall som du kan använda och där du kan fylla i de uppgifter som gäller för dig. Här är mallen: Mall för konventionskonform tolkning av svensk rätt utifrån Funktionsrättskonventionen (Word) 

 • Fyll i mallen. Se nedanstående instruktion!  Du kan sedan klistra in hela den ifyllda malltexten under avsnittet ”Utveckling av talan” i överklagan.

Instruktion för att fylla i mallen 

Stycke 1 – Här anger du vilken eller vilka artiklar i Funktionsrättskonventionen som du vill använda och varför.

Ett exempel:
Artikel 24 ger Mohammed rätt till en inkluderande skolgång på lika villkor som andra. Artikel 24 ger också Mohammed rätt till det individuella stöd som han behöver för att kunna uppnå sin full akademiska och sociala potential.

Det kan vara bra att citera den artikel eller del av artikel som du åberopar.

Stycke sex:
Här ska du fylla i meningen med den eller de rättigheter i konventionen som du använder dig av.

Ett exempel:
Svensk rätt ska således så långt möjligt tolkas mot ljuset av Funktionsrättskonventionens krav på att alla personer med funktionsnedsättning har rätt till det individuella stöd som behövs för att de ska få en inkluderande skolgång på lika villkor.

Stycke sju:
Här ska du fylla i meningen med vad en tolkning av svensk rätt utifrån konventionen faktiskt leder till. Välj mellan ett av alternativen:

Exempel alternativ ett:
Detta innebär att Mariam så långt möjligt ska ges särskilt stöd i klassrummet tillsammans med sina klasskamrater.

Exempel alternativ två:
Detta stärker Algots rätt till tillräckligt särskilt stöd i klassrummet för att han ska kunna få en utbildning på lika villkor som sina klasskamrater.