Barnrättsguiden

Barnrättsguiden

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning. Det fastslås i Funktionsrättskonventionens 7:e artikel. Barnkonventionens 3:e artikel uttrycker att det för alla barn gäller att ”barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”.

Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen kompletterar alltså varandra. Båda konventionerna är viktiga för att förstå vilka rättigheter som gäller för barn med funktionsnedsättningar.

Här beskriver vi hur barnets rättigheter ser ut inom olika områden. 

Illustration - Rätten till liv

Introduktion till barnets rättigheter

Det här är en introduktion till rättigheter för barn med funktionsnedsättning i Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen.

Illustration - utbildning

Skola och utbildning

Inget barn får vägras utbildning på grund av en funktionsnedsättning. Elever med funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver.

Bild - Mina rättigheter

Personligt stöd

Både Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen betonar rätten till delaktighet i samhället för barn med funktionsnedsättningar.

Illustration - Barn med funktionsnedsättning

Rätten att höras

Alla barn har rätt att höras och uttrycka sin mening i beslut som berör dem. I Funktionsrättskonventionen betonas att barn med funktionsnedsättning även har rätt till det stöd som behövs för att kunna höras.

Illustration - Respekt för hem och familj

I familjen

Barn med funktionsnedsättning har rätt till en god uppväxt på lika villkor som andra barn. Barn har rätt att bo hos sina anhöriga, eller åtminstone i en familjeliknande miljö.

Illustration - Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott

På fritiden

Staten ska se till att barn med funktionsnedsättningar har lika möjlighet som andra barn att engagera sig i fritids- och kulturaktiviteter.

Webbresurser

FN:s barnrättsorganisation UNICEF har i uppdrag att följa upp arbetet med Barnkonventionen.

Länk till UNICEF:s information om Barnkonventionen

Länk till UNICEF:s sida om FN:s barnrättskommitté

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen:

Länk till Barnombudsmannen

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Organisationens verksamhet grundar sig på Barnkonventionen:

Länk till Rädda Barnen