Personligt stöd – Barnrättsguiden

Personligt stöd

Illustration - Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

I både Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen betonas rätten till delaktighet i samhället för barn med funktionsnedsättning. Barnkonventionen framhåller att barn med funktionsnedsättningar ska få del av bidrag som syftar till att säkerställa delaktighet och ett anständigt liv.

Här formulerar Funktionsrättskonventionen betydligt med specifika krav för att möjliggöra ett självständigt liv för både barn och föräldrar. Här nämns uttryckligen personliga stödformer som personlig assistans och avlösning till barn med funktionsnedsättning. 

Barnkonventionen

Artikel 23 i Barnkonventionen formulerar rätten för barn med funktionsnedsättning till delaktighet och till ett anständigt liv. 

Här betonas att barn med funktionsnedsättningar har rätt till särskild omvårdnad och att staten ska uppmuntra och säkerställa att det berättigade barnet och de som ansvarar för dess omvårdnad får ansökt bistånd ”som är lämpligt med hänsyn till barnets tillstånd och föräldrarnas förhållanden”. 

Biståndet ska syfta till att barn med funktionsnedsättningar får tillgång till undervisning och utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering, förberedelser för arbetslivet och möjligheter till rekreation.

Biståndet ska bidra till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling.

Hur kompletterar Funktionsrättskonventionen?

Funktionsrättskonventionen säger att alla personer med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att leva ett oberoende liv. Därför har alla personer med funktionsnedsättning rätt till det stöd som behövs för att de ska kunna vara fullt delaktiga och inkluderade i samhället och kunna välja vem de vill bo med. 

En av de stödformer som nämns i konventionen är personlig assistans. Men det kan även handla om olika typer av stöd i hemmet, ledsagning och avlösning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.  

Personer med funktionsnedsättning har rätt till ett oberoende, fullt delaktigt och inkluderat liv i ett samhälle som respekterar funktionsnedsättningar som en del av den mänskliga mångfalden.

Personer med funktionsnedsättning ska på lika villkor som andra ska ha möjlighet till delaktighet och inkludering i arbetsmarknad, utbildning, kultur och fritid, politik och offentliga uppdrag, och till det stöd som behövs för att uppnå det.

Läs mer i Alla rättigheter – artikel för artikel:

Artikel 19 – Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Artikel 19 ger alla personer med funktionsnedsättning rätt att välja var och med vem man vill bo på lika villkor som andra. Ingen ska vara tvungen att bo i en särskild boendeform.

Alla personer med funktionsnedsättning har även rätt till det stöd som behövs för att de ska kunna vara fullt delaktiga och inkluderade i samhället och kunna välja vem de vill bo med. Det kan handla om personlig assistans eller andra stödformer som ger möjlighet till ett eget, oberoende liv.

Artikel 23 – Respekt för hem och familj

Artikel 28 – Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet

Artikel 3 – Allmänna principer

Artikel 19 ska läsas tillsammans med Funktionsrättskonventionens allmänna principer, men även med de andra rättighetsartiklarna i konventionen.

Fördjupning:

FN tar fram en allmän kommentar som handlar om artikel 19. Den ska göra det lättare att tolka innehållet i artikeln:

Länk: Allmän kommentar nr 5 om artikel 19 (på Engelska) 

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 9 om rättigheter för barn med funktionsnedsättningar