Artikel 23 – Respekt för hem och familj

Illustration - Respekt för hem och familj

Artikel 23 Respekt för hem och familj

1. Konventionsstaterna ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för
att avskaffa diskriminering av personer med funktionsnedsättning i alla frågor som gäller äktenskap, familj, föräldraskap och personliga förbindelser på lika villkor som för andra för att säkerställa att:

a) rätten erkänns för alla personer med funktionsnedsättning i giftasvuxen
ålder att ingå äktenskap och bilda familj på grundval av de blivande makarnas fria och fulla samtycke,

b) rätten erkänns för personer med funktionsnedsättning att fritt och under
20 ansvar bestämma antalet barn och tidsrymden mellan havandeskapen och att ha tillgång till åldersanpassad information, upplysning om reproduktiv hälsa och familjeplanering samt tillhandahållande av de medel som behövs för att de ska kunna utöva denna rätt,

c) personer med funktionsnedsättning, även barn, får behålla sin fertilitet på
lika villkor som andra.

2. Konventionsstaterna ska säkerställa personers med funktionsnedsättning
rättigheter och skyldigheter när det gäller förmynderskap eller godmanskap
för barn, vårdnad om barn och adoption eller liknande, om sådana begrepp
förekommer i nationell lag, varvid dock barnets bästa alltid främst ska beaktas.

Konventionsstaterna ska lämna ändamålsenligt stöd till personer med funktionsnedsättning i utövandet av deras ansvar för barnens fostran.

3. Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har lika rättigheter i familjelivet. För att förverkliga dessa rättigheter och för att förhindra att barn med funktionsnedsättning göms undan, överges, försummas och avskiljs, ska konventionsstaterna åta sig att lämna tidig och allsidig information, service och stöd till barn med funktionsnedsättning och till deras familjer.

4. Konventionsstaterna ska säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja, utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Ett barn ska inte i något fall skiljas från sina föräldrar på grund av barnets eller den ena eller båda föräldrarnas funktionsnedsättning.

5. Konventionsstaterna ska, om de närmast anhöriga inte är i stånd att ta hand om ett barn med funktionsnedsättning, vidta alla åtgärder för att erbjuda alternativ omsorg inom den utvidgade familjen och, i avsaknad av sådan, placering i familjeliknande miljö i samhället.

Vad innebär artikeln?

Artikel 23 innebär att personer med funktionsnedsättning inte får diskrimineras i frågor som handlar om äktenskap, familj, föräldraskap eller personliga relationer.

 • Alla personer med funktionsnedsättning av giftasvuxen ålder har rätt att gifta sig, efter fritt och fullt samtycke 

 • Alla personer med funktionsnedsättning har rätt att själva bestämma om, hur många, och när de vill ha barn.

 • Det ska finnas tillgänglig information, information om reproduktiv hälsa, familjeplanering och stöd. Reproduktiv hälsa innebär hälsovård i samband med graviditet och förlossning.

 • Alla personer med funktionsnedsättning får behålla sin fertilitet , det vill säga förmågan att få barn, på lika villkor som andra.
 • Personer med funktionsnedsättning ska ha lika rätt som andra att vara förmyndare och vårdnadshavare till sina barn.
  De ska också ha lika möjligheter till adoption.

 • Barn med funktionsnedsättning har rätt till en god uppväxt på lika villkor som andra barn. 

 • I alla frågor som berör barn ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet. Föräldrar med funktionsnedsättning ska få stöd för att kunna ta hand om sina barn. Det handlar bland annat om stöd i hemmet.

  Barn får aldrig skiljas från sina föräldrar på grund av funktionsnedsättning. I övrigt gäller att barn bara får skiljas från sina föräldrar om det görs med stöd av lag, är föremål för domstolsprövning och är nödvändigt för barnets bästa.

 • Om barnets närmaste anhöriga inte kan ta hand om barnet ska barnet så långt möjligt få bo hos den utvidgade familjen. Om detta inte är möjligt ska barnet få bo i en familjeliknande miljö i samhället.

 • Staten ska vidta åtgärder för att avveckla institutioner. 

Andra artiklar att hålla koll på

Artikel 23 ska särskilt läsas tillsammans med: 

 • Artikel 12 – Likhet inför lagen
 • Artikel 17 – Skydd för den personliga integriteten
 • Artikel 19 – Rätt att leva självständigt och delta i samhället
 • Artikel 28 – Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet 

Källor och webbresurser

Valentina Della Fina, ”Article 23 [Respect for Home and the Family]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
Förlagets informationssida om boken

Länk till FN-kommitténs riktlinjer för den periodiska rapporteringen (Worddokument på engelska)