I familjen

I familjen

Illustration - Respekt för hem och familj

Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen betonar barns rätt att bo hos sina anhöriga, eller åtminstone i en familjeliknande miljö.
Barn ska inte behöva växa upp i institutionsmiljö.
Det gäller alla barn – även barn med funktionsnedsättningar. 

Vad säger Barnkonventionen?

 • Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är nödvändigt med tanke på barnets bästa. Det framgår av Barnkonventionens nionde artikel.

 • I Barnkonventionen (artikel 5) betonas respekten för det ansvar och de rättigheter som tillkommer barnets föräldrar eller vårdnadshavare. Men konventionen är främst fokuserad på barnets rättigheter. I den sjunde artikeln formuleras exempelvis rätten för barnet att få vetskap om sina föräldrar och att bli omvårdat av dem. Det är föräldrarna eller andra som är ansvariga för barnet, som har huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling, med hänsyn till deras förmåga och ekonomiska resurser,

 • Konventionen framhäver även statens ansvar att verka för att föräldrarna eller vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för barnets utveckling och uppfostran. Men här ska också staten se till att föräldrar eller vårdnadshavare får lämpligt bistånd för att garantera och främja barnets rättigheter. Staten ska också säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar och tjänster för vård av barn (artikel 18).

 • Om en familj splittras har barnet rätt att återförenas med sin familj. Ansökningar från föräldrar eller barn om återförening över statsgränser ska behandlas snabbt, humant och på ett positivt sätt.

 • Om ett barn tillfälligt berövas sin familjemiljö eller inte kan stanna i familjen för sitt eget bästa, har barnet rätt till särskilt skydd och bistånd från statens sida. Det kan exempelvis handla om att placera barnet i fosterhem eller genomföra en adoption. Stater som tillåter adoption ska säkerställa att barnets bästa är det som beaktas främst (artikel 21). 

Hur kompletterar Funktionsrättskonventionen?

 • Artikel 23 i Funktionsrättskonventionen innebär att personer med funktionsnedsättning inte får diskrimineras i frågor som handlar om äktenskap, familj, föräldraskap eller personliga relationer.

  Här poängteras bland annat att barn aldrig får skiljas från sina föräldrar på grund av funktionsnedsättning. Barn får bara skiljas från sina föräldrar om det görs med stöd av lag, är föremål för domstolsprövning och är nödvändigt för barnets bästa.
 • I Funktionsrättskonventionen betonas att barn med funktionsnedsättning har rätt till en god uppväxt på lika villkor som andra barn

 • Personer med funktionsnedsättning ska ha lika rätt som andra att vara förmyndare och vårdnadshavare till sina barn. De ska också ha lika möjligheter till adoption

 • Föräldrar med funktionsnedsättning ska få stöd för att kunna ta hand om sina barn. Det handlar bland annat om stöd i hemmet.

 • Om barnets närmaste anhöriga inte kan ta hand om barnet ska barnet så långt möjligt få bo hos den utvidgade familjen. Om detta inte är möjligt ska barnet få bo i en familjeliknande miljö i samhället. 

 • Staten ska vidta åtgärder för att avveckla institutioner. 

Läs mer i Funktionsrättskonventionen:

Artikel 23 – Respekt för hem och familj

Artikel 23 innebär att personer med funktionsnedsättning inte får diskrimineras i frågor som handlar om äktenskap, familj, föräldraskap eller personliga relationer