Likhet inför lagen (och rätten att höras)

Rätten att höras

Illustration - Barn med funktionsnedsättning

Alla barn har rätt att höras och uttrycka sin mening i beslut som berör dem. Det framhålls i Barnkonventionen. I Funktionsrättskonventionen betonas att barn med funktionsnedsättning även har rätt till det stöd som behövs för att kunna höras. 

Vad säger Barnkonventionen?

Barnkonventionen slår fast att alla barn har samma rättigheter och samma värde.  Alla barn har också rätt att höras och uttrycka sin mening.

Att barn har rätt att höras innebär att barnet ska ges tillfälle att uttrycka sin åsikt i alla domstolsavgöranden och administrativa beslut som berör barnet – antingen direkt eller via ombud. Barnens åsikter ska beaktas i förhållande till ålder och mognad på lika villkor som för andra barn. De ska också få det stöd de behöver för att kunna utöva denna rättighet.

Hur kompletterar Funktionsrättskonventionen?

I Funktionsrättskonventionen betonas att personer med funktionsnedsättning, oavsett hur omfattande funktionsnedsättningen är, har rätt att själva bestämma över sina liv på samma villkor som andra människor. De har rätt att fatta beslut och göra de val som personer utan funktionsnedsättning tar för givna. Det handlar om rätten till självbestämmande.

Barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla åtgärder som rör dem. Deras åsikter ska beaktas i förhållande till ålder och mognad på lika villkor som för andra barn. De ska också¨ få det stöd de behöver för att kunna utöva denna rättighet.

Läs mer om Funktionsrättskonventionen:

Artikel 7 – Barn med funktionsnedsättningar
Rätten att höras formuleras i artikel 7.

Artikel 12 – Likhet inför lagen
Artikel 12 behandlar området Likhet inför lagen som framför allt utgår från principen att alla människor är lika inför lagen och har rätt till självbestämmande. 

Fördjupning:

Länk: Mer om stödjande beslutsfattande

FN-kommittén har publicerat en allmän kommentar om hur artikel 12 ska tolkas.
Den allmänna kommentaren är översatt till svenska och finns att läsa via den här länken:

Länk: Allmän kommentar nr 1 om artikel 12 – Likhet inför lagen