Artikel 12 – Likhet inför lagen

Bild - Hit kan du vända dig

Artikel 12 Likhet inför lagen

 1. Konventionsstaterna bekräftar åter att personer med funktionsnedsättning har rätt att i alla sammanhang bli erkända som personer i lagens mening.

 2. Konventionsstaterna ska erkänna att personer med funktionsnedsättning åtnjuter rättskapacitet på lika villkor som andra i alla hänseenden.

 3. Konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att erbjuda personer med funktionsnedsättning tillgång till det stöd de kan behöva för att utöva sin rättskapacitet.

 4. Konventionsstaterna ska säkerställa att alla åtgärder som hänför sig till utövandet av rättskapacitet tillgodoser en ändamålsenlig och verksam garanti för att förhindra missbruk i enlighet med de mänskliga rättigheterna. Sådana garantier ska säkerställa att åtgärder som hänför sig till utövandet av rättskapacitet respekterar personens rättigheter, önskemål och preferenser, är fria från motstridiga intressen och otillbörlig inverkan, är proportionella och anpassade till personens förhållanden, sätts in under kortast möjliga tid samt är föremål för regelbunden översyn av en behörig, oberoende och opartisk myndighet eller ett rättsligt organ. Garantierna ska stå i proportion till den grad sådana åtgärder inverkar på personens rättigheter och intressen.

 5. Med förbehåll för bestämmelserna i denna artikel, ska konventionsstaterna vidta alla ändamålsenliga och effektiva åtgärder för att säkerställa lika rätt för personer med funktions-nedsättning att äga eller ärva egendom, kontrollera sina egna ekonomiska angelägenheter och ha lika tillgång till banklån, hypotekslån och andra former av finansiella krediter och ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte godtyckligt berövas sin egendom.

Vad innebär artikeln?

Artikel 12 är en av de riktigt centrala artiklarna i konventionen. Artikel 12 är en civil rättighet och gäller därför omedelbart. Artikel 12 innebär att:

 • Alla personer är lika inför lagen och har rätt till lika skydd och lika förmåner av lagen.

 • Alla personer har lika rättigheter och skyldigheter.

 • Alla personer har rätt att agera utifrån sina rättigheter och skyldigheter.

 • Alla är personer i lagens mening och har rättshandlingsförmåga, det vill säga full rättskapacitet.

 • Artikel 12 ger varje person med funktionsnedsättning, oavsett hur omfattande funktionsnedsättningen är, rätt till självbestämmande.
  Detta innebär att alla personer har rätt att själva bestämma över sina liv och fatta alla de beslut och göra alla de val som personer utan funktionsnedsättning tar för givna.

 

Allmän kommentar om artikel 12

FN-kommittén har publicerat en allmän kommentar om hur artikel 12 ska tolkas. Den allmänna kommentaren är översatt till svenska och finns att läsa via nedanstående länk.

Länk till Allmän kommentar nr 1 om artikel 12 – Likhet inför lagen

Länk till en presentation av Allmän kommentar nr 1 på lättläst svenska

Rätt till stödjande beslutsfattande

En person som har behov av hjälp för att kunna fatta beslut ska få den hjälpen. Men enligt övervakningskommittén får inte den hjälpen övergå i ett ställföreträdande beslutsfattande, vilket innebär att en person bestämmer istället för en annan person – ungefär som en förälder får bestämma över sitt minderåriga barn.

Enligt artikel 12 i Funktionsrättskonventionen ska istället den som behöver hjälp att fatta sina egna beslut få ett stödjande beslutsfattande.

Det innebär att du ska få det stöd du behöver för att kunna fatta dina egna beslut. Detta innebär också att:

 • Det inte är tillåtet att neka dig självbestämmande och rättshandlingsförmåga på grund av en medicinsk bedömning av din förmåga att fatta beslut.

  Det är inte heller tillåtet att använda en sådan bedömning för att avgöra om du ska få stöd för att fatta dina egna beslut. Att du har behov av stöd för att fatta dina egna beslut får inte heller användas som skäl för att begränsa din rätt att bestämma själv.

 • Du har rätt att själv, med stöd om så krävs, ha hand om din ekonomi.

 • Du har rätt att äga och hantera egendom och att kunna ta lån.

 • Du har rätt att själv fatta beslut om vård och medicinsk behandling.
  Du har rätt att inte utsättas för påtvingad sådan behandling. Du har rätt att inte bli instängd på en vårdavdelning på grund av ditt psykiska mående.

 

Källor och webbresurser

FN-kommittén har publicerat en allmän kommentar om hur artikel 12 ska tolkas. Den allmänna kommentaren är översatt till svenska och finns att läsa via nedanstående länk:

Länk till Allmän kommentar nr 1 om artikel 12 – Likhet inför lagen

Författaren Harald Strand har publicerat en orientering om Funktionsrättskonventionen:

HejaOlika: Funktionsrättskonventionen – En orientering, artikel 12-20

Huvudsaklig källa till det här avsnittet är Mary Keys, ”Article 12 [Equal Recognition Before the Law]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, 
The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary:

Länk till förlagets informationssida om boken