Artikel 7 – Barn med funktionsnedsättning

Illustration - Barn med funktionsnedsättning

Artikel 7 Barn med funktionsnedsättning

1. Konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn.

2. I alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa
komma i främsta rummet.

3. Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har
rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter
ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på lika villkor
som för andra barn, och att de för att utöva denna rättighet erbjuds stöd anpassat
till funktionsnedsättning och ålder.

Vad innebär artikeln?

Artikel 7 handlar om rättigheter för barn med funktionsnedsättning.

I artikeln fastslår FN att alla barn med funktionsnedsättning har rätt att fullt ut åtnjuta alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn.

  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning. Detta ska framgå av lagstiftning och policys som berör barn med funktionsnedsättning.

  • Barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla åtgärder som rör dem. Deras åsikter ska beaktas i förhållande till ålder och mognad på lika villkor som för andra barn. De ska få det stöd de behöver för att kunna utöva denna rättighet.

  • Barn med funktionsnedsättning ska inkluderas inom alla livsområden, i samhället och i familjen. Barn med funktionsnedsättning ska också inkluderas i samhällsbaserade tjänster och program. Barn med funktionsnedsättning ska ha tillgång till tjänster som tillhandahålls av privata eller offentliga aktörer på lika villkor som andra.
    Detta gäller även barn till föräldrar med funktionsnedsättning! (Enligt Barnkonventionens andra artikel). Barn med eller utan funktionsnedsättning får inte diskrimineras på grund av vårdnadshavarens funktionsnedsättning.

  • Staten ska vidta åtgärder för att barn med funktionsnedsättning ska kunna växa upp i sina familjer under goda levnadsvillkor. Barn med funktionsnedsättning ska inte institutionaliseras!

  • Staten ska  vidta åtgärder för att höja medvetandet om rättigheter för barn med funktionsnedsättning.

  • Barn med funktionsnedsättning  – och de organisationer som företräder dem – ska vara delaktiga i alla beslutsfattande processer som rör dem.

  • Barn med funktionsnedsättning har rätt till skälig anpassning.

Andra artiklar att hålla koll på

Artikel 7 ska läsas och tillämpas tillsammans med alla andra artiklar i frågor som berör barn och ungdomar.

Artikel 7 ska tolkas och tillämpas på ett sätt som överensstämmer med de allmänna principerna i Artikel 3.

En av konventionens allmänna principer är ”respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet”.

Börja med Barnkonventionen

FN:s barnkonvention har i dagsläget en starkare ställning i Sverige än Funktionsrättskonventionen och förbereds för att inkorporeras i svensk lagstiftning.

Därför är det bra att utgå från rättigheterna i Barnkonventionen i första hand, men använda Funktionsrättskonventionen i de fall där den är skarpare när det gäller skyddet av rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Barnkonventionen, CRC, är uppdelad i 54 artiklar och innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den antogs av FN 1989 och trädde i kraft i Sverige 1990. Idag har Barnkonventionen ratificerats av närmare 200 länder jorden runt.

Genom ratificering är Sverige bundet att följa de principer som följer av Barnkonventionen. Med andra ord har Sverige en skyldighet att respektera, skydda och uppfylla dessa rättigheter och se till att rättighetsbärarna, det vill säga barnen, kan ta del av rättigheterna.

Källor och webbresurser

FN:s barnrättsorganisation UNICEF har i uppdrag att följa upp arbetet med Barnkonventionen.

Länk till UNICEF:s information om Barnkonventionen

Länk till UNICEF:s sida om FN:s barnrättskommitté

Författaren Harald Strand har publicerat en orientering om Funktionsrättskonventionens artiklar på webbplatsen HejaOlika: 

Länk till orientering om artiklarna 5-11 i Funktionsrättskonventionen


Huvudsaklig källa till det här avsnittet är Andrea Broderick, ”Article 7 [Children with Disabilities]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,

Länk till förlagets information om boken