På fritiden

På fritiden

Illustration - Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott

Alla barn har rätt till vila, fritid, lek och rekreation. De har också rätt att fritt delta i det konstnärliga och kulturella livet. 

Staten ska se till att barn med funktionsnedsättningar har lika möjlighet som andra barn att utöva och delta i fritids- och kulturaktiviteter.

Vad säger Barnkonventionen?

Barn har rätt till vila, fritid, lek och rekreation. De har också rätt att fritt delta i det konstnärliga och kulturella livet. 

Det här slås fast i artikel 31 i Barnkonventionen, som handlar om barnets rätt till fritid och kultur. Staten ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet, men staten har också en roll i att uppmuntra lika möjligheter till fritidsaktiviteter och kulturell verksamhet.

Hur kompletterar Funktionsrättskonventionen?

Här förtydligas statens roll i att motverka diskriminering av barn med funktionsnedsättning. Staten ska se till att barn med funktionsnedsättning har lika möjligheter som andra barn att delta i lek, rekreation, fritidsverksamhet och idrott – även i skolan.

Staten ska också vidta åtgärder för att barn med funktionsnedsättning får tillgång till kulturella produkter i tillgängligt format. Det kan handla om 
tv-program, film, teater och eller annan kulturell verksamhet.

Staten ska också se till att personer med funktionsnedsättningar har tillgång till idrottsanläggningar, rekreationsanläggningar och turistanläggningar.

Läs mer i Funktionsrättskonventionen 

Artikel 30 – Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott

Artikel 3 – Allmänna principer