Artikel 30 – Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott

Illustration - Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott

Artikel 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott

1. Konventionsstaterna erkänner rätten för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra delta i kulturlivet och ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning

a) bereds tillgång till kulturella produkter i tillgänglig form,

b) bereds tillgång till tv-program, film, teater och annan kulturell verksamhet
i tillgänglig form, samt

c) bereds tillträde till platser för kulturella föreställningar eller tjänster, såsom teatrar, museer, biografer, bibliotek och turistservice och så långt som möjligt till minnesmärken och platser av nationell kulturell betydelse.

2. Konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga, inte endast i eget intresse utan även för samhällets berikande.

3. Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder i enlighet med internationell rätt för att säkerställa att lagar till skydd för immateriella rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kulturella produkter för personer med funktionsnedsättning.

4. Personer med funktionsnedsättning ska ha rätt på lika villkor som andra
till erkännande av och stöd för sin särskilda kulturella och språkliga identitet,
däribland teckenspråk och dövas kultur.

5. För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika
villkor som andra delta i rekreations- och fritidsverksamhet och idrott, ska
konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att

a) uppmuntra och främja deltagande i största möjliga utsträckning av personer med funktionsnedsättning i allmänt tillgänglig idrottslig verksamhet på alla nivåer,

b) säkerställa att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att organisera, utveckla och delta i idrott och rekreation som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning och i detta syfte uppmuntra erbjudande av ändamålsenlig instruktion, utbildning och resurser på lika villkor som andra,

c) säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till idrottsanläggningar, rekreationsanläggningar och turistanläggningar,

d) säkerställa att barn med funktionsnedsättning har lika möjligheter som
andra barn att delta i lek, rekreation, fritidsverksamhet och idrott, däribland
inom utbildningssystemet, samt

e) säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till service
av personer och organ som ägnar sig åt att organisera rekreationsverksamhet, turism, fritidsverksamhet och idrott.

Vad innebär artikeln?

Artikel 30 slår fast att alla personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra kunna delta i kulturlivet.

Den här rättighetsartikeln innehåller även på rättigheter kopplade till deltagande i idrott, fritidsliv och turism.

Kulturella aktiviteter

Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång och tillträde till kulturprodukter av olika slag. För att möjliggöra detta behöver staten vidta åtgärder. Staten ska bland annat arbeta för att tillgängligheten till kultur inte hindras av exempelvis upphovsrätt eller annan immaterialrätt.

I artikel 30 framhålls att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att utveckla och använda sina kreativa, artistiska och intellektuella förmågor. Dövas kultur och teckenspråk ska erkännas och stödjas. Staten bör även använda sig av informations- och kommunikationsteknologi för att tillgängliggöra kulturella produkter.

I den allmänna kommentaren om artikel 19 (Rätten till ett oberoende liv i samhället) betonar FN-kommittén att personliga assistenter och andra stödpersoner inte ska behöva betala entré om deras stöd behövs för deltagande i kulturella aktiviteter eller fritidsaktiviteter.

Marrakeshfördraget

I en allmän kommentar till artikel 9 om Tillgänglighet betonar FN-kommittén vikten av att staten ratificerar det så kallade Marrakeshfördraget, som syftar till att möjliggöra produktion av publikationer i tillgängliga format. I fördraget finns bestämmelser om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, med nedsatt syn eller har annat läshinder, vilket bör säkerställa tillgång till kulturellt material utan oskäliga eller diskriminerande hinder för personer med funktionsnedsättning.

 Idrott och turism 

Personer med funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna delta i allmänt tillgänglig idrott. Idrotts-, rekreations-, och turistanläggningar ska vara tillgängliga. Staten bör särskilt använda sig av krav i upphandling för att se till att anläggningar och tjänster är tillgängliga.

Men personer med funktionsnedsättning ska även kunna organisera och delta i idrottsaktiviteter som utvecklats för personer med funktionsnedsättning. Staten ska avsätta resurser för idrottsaktiviteter som organiseras och utvecklas av personer med funktionsnedsättning.

Barn med funktionsnedsättning ska på lika villkor som andra kunna delta i lek, rekreation och idrott med mera, däribland i skolan. Staten ska säkerställa att alla barn med funktionsnedsättning fullt ut kan åtnjuta denna rättighet.

Andra artiklar att hålla koll på

Källor och webbresurser

Luigino Manca, ”Article 30 [Participation in Cultural Life, Recreation, Leisure and Sport]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary, 
Länk till förlagets informationssida om boken

Länk till FN-kommitténs riktlinjer för den periodiska rapporteringenÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader (Worddokument på engelska)

Länk till FN-kommitténs allmänna kommentar nr 2 om artikel 9 –  Tillgänglighet 

Länk till FN-kommitténs allmänna kommentar nr 5 om artikel 19 – Rätten till oberoende liv (Engelska)