Skola och utbildning – Barnrättsguiden

Skola och utbildning

Illustration - utbildning

Rätten till utbildning finns med i den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Utbildning har också en framträdande plats i både Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen.

Barnkonventionen

I Barnkonventionen betonas att staten ska investera i kostnadsfri grundutbildning för alla barn. 

Verkligheten idag är att hundratals miljoner barn runtom i världen saknar möjlighet att gå i skolan. Den främsta orsaken är fattigdom. FN betonar att utbildning är en väg ur fattigdom för många människor och att en satsning på barns skolgång också är ett effektivt verktyg för att motverka kvinnodiskriminering och skydda barn från sexuell exploatering och människohandel.

Barnkonventionen framhåller också att utbildning ska möjliggöra en utveckling av barnets fulla möjligheter.

Artikel 28  och Artikel 29 – Om rätten till utbildning

Artikel 28 säger att den obligatoriska grundutbildningen ska vara tillgänglig för alla barn och därför måste staten se till att alla barn måste ha tillgång till grundutbildning. 

Artikel 29 betonar i sin helhet utbildning som ett verktyg för att förbereda barnet till ett liv som självständig samhällsmedborgare med respekt för mänskliga rättigheter, olika kulturer och naturen.

Hur kompletterar Funktionsrättskonventionen?

Funktionsrättskonventionen slår fast att ingen får vägras utbildning på grund av en funktionsnedsättning. Alla elever, även elever med funktionsnedsättning, ska få det stöd de behöver för att kunna utveckla sina akademiska, mentala och sociala färdigheter så långt som möjligt. 

Utbildningen ska syfta till att elever ska nå sin fulla potential, utveckling av självkänsla och värdighet. Utbildningssystemet ska utformas på ett sätt som utgår från att elever lär sig på olika sätt. Det ska finnas tillgängliga miljöer och lämpligt stöd. Utbildningssystemet ska kunna erbjuda ett individualiserat stöd, men elever med funktionsnedsättning ska undervisas i ordinarie klasser.

Elever och studenter har rätt till en sådan skälig anpassning av utbildningsmiljön och en jämlik  bedömning vid prov och tentor. Betyg ska ges på jämlika villkor.

Det ska finnas kommunikationshjälpmedel. Punktskrift, teckenspråk och alternativa kommunikationssätt ska läras ut. Blinda, döva, hörselskadade eller dövblinda elever ska undervisas i miljöer som maximerar personlig, akademisk och social utveckling. 

Artikel 24 – Utbildning

Enligt Funktionsrättskonventionens 24:e artikel har alla personer med funktionsnedsättning rätt till en grundskoleutbildning och gymnasieutbildning av god kvalitet inom det allmänna utbildningssystemet. Elever med funktionsnedsättning får inte åtskiljas från elever utan funktionsnedsättning.

Det här innebär bland annat att det svenska skolsystemet, med en särskola vid sidan av den ordinarie skolan, inte följer Funktionsrättskonventionen. 

Artikel 9 – Tillgänglighet

Både skolan, den pedagogiska miljön och kommunikationen i skolan ska vara tillgänglig. Skolan ska vara universellt utformad och inga nya skolor får byggas otillgängliga. Skolmaterial ska tillhandahållas i tillgängliga format.

Artikel 3 – Allmänna principer

Rätten till en inkluderande utbildning ska uppfyllas på ett sätt som fullt ut överensstämmer med de allmänna principerna i artikel 3.

Fördjupning

FN har publicerat en allmän kommentar som är tänkt att fungera som en hjälp i tolkningen av artikel 24. Här är en länk till den allmänna kommentaren i svensk översättning.

Länk: Allmän kommentar nr 4 om rätten till en inkluderande utbildning