Barnkonventionen

Artikel 23 – Rättigheter för barn med funktionsnedsättning

Artikel 23 i Barnkonventionen beskriver rättigheterna för barn med funktionsnedsättningar. Den här artikeln uppmanar Sverige att införa mekanismer och genomföra åtgärder som gör det möjligt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att leva sina liv på lika villkor som alla andra medborgare. 

Sveriges har enligt artikeln en skyldighet att se till att barn med funktionsnedsättningar kan bli helt och fullt delaktiga i samhället.

Regeringen ska ge resurser som tillgodoser behoven hos barn med funktionsnedsättning. Det kan handla om yrkesutbildad personal inom utbildning och sjukvård. 

Barn med funktionsnedsättning ska inte blir hänvisade till en särskild skola, utan ska kunna delta i undervisningen i samma skola som andra barn. För att komma ifrån diskriminerande skolinstitutioner för barn med funktionsnedsättning måste regeringen tillhandahålla tillräckliga resurser för en inkluderande skolgång för alla oavsett funktionsnedsättning. Det kan handla om att skapa tillgängliga skolbyggnader. 

Andra artiklar att hålla koll på

Rättigheterna för barn med funktionsnedsättning ska också läsas tillsammans med artiklarna som utgör Barnkonventionens grundprinciper –  Det handlar om Artikel 2 om icke-diskriminering och Artikel 3 om Barnets bästa, men även av Artikel 12 i Barnkonventionen, som säger att barn ska kunna uttrycka sina åsikter och att deras röster ska höras i frågor som rör deras välfärd.

Barn med funktionsnedsättningar som behöver hjälp med att kommunicera ska ha samma möjlighet som andra barn att uttrycka sina åsikter om frågor som berör dem.  

Artiklarna 28 och 29 betonar att stater ska investera i fri grundutbildning för alla barn. 

Artikel 28a säger att den obligatoriska grundutbildningen ska vara tillgänglig för alla barn och därför måste staten se till att alla barn måste ha tillgång till grundutbildning.

Artikel 29 betonar i sin helhet utbildning som ett verktyg för att förbereda barnet till ett liv som självständig samhällsmedborgare, bland annat genom att uppmuntra barnets talanger, utveckla kulturell förståelse och sociala normer.