Artikel 5 – Jämlikhet…

Illustration - Jämlikhet och icke-diskriminering

Artikel 5 Jämlikhet och icke-diskriminering

1. Konventionsstaterna erkänner att alla människor är lika inför och enligt lagen och utan någon diskriminering berättigade till lika skydd och lika förmåner enligt lagen.

2. Konventionsstaterna ska förbjuda all diskriminering på grund av funktionsnedsättning och garantera personer med funktionsnedsättning lika och effektivt rättsligt skydd mot diskriminering på alla grunder.

3. För att främja jämlikhet och avskaffa diskriminering ska konventionsstaterna vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att skälig anpassning tillhandahålls.

4. Särskilda åtgärder som är nödvändiga för att påskynda eller uppnå faktisk jämlikhet för personer med funktionsnedsättning ska inte betraktas som diskriminering enligt denna konvention.

Vad innebär artikeln?

Artikel 5 innebär bland annat följande:

 • Alla personer med funktionsnedsättning är lika inför och enligt lagen.

 • Alla personer med funktionsnedsättning har lika rätt till lagens skydd och lika förmåner enligt lagen.

 • Alla diskriminering mot personer med funktionsnedsättning ska förbjudas.

 • Personer med funktionsnedsättning ska ha lika och effektivt skydd mot diskriminering. Skälig anpassning ska tillhandahållas.

 • Särskilda åtgärder som vidtas för att uppnå faktisk jämlikhet utgör inte diskriminering under konventionen, så länge dessa åtgärder är nödvändiga.

Allmän kommentar om artikel 5

FN har publicerat en allmän kommentar som stöd i tolkningen av artikel 5.

Länk till Allmän kommentar nr 6 om rätten till jämlikhet och icke-diskriminering (Worddokument på engelska)

FN:s övervakningskommitté tar upp följande former av diskriminering:

 • Direkt diskriminering

  Om en person på grund av en funktionsnedsättning behandlas sämre än en person utan denna funktionsnedsättning och de är i en jämförbar situation är det direkt diskriminering. Detta under förutsättning att det saknas ett sakligt och acceptabelt skäl för att behandla personerna olika.

  När det gäller diskriminering av kvinnor med funktionsnedsättning fastslår övervakningskommittén att det kan vara direkt diskriminering i vissa fall även om det inte finns en jämförbar situation.

 • Indirekt diskriminering

  Om två personer behandlas lika trots att de är i olika situationer kan det vara indirekt diskriminering. 

  Detta om en till synes neutral bestämmelse, praxis eller krav särskilt missgynnar personer med funktionsnedsättning. 

  Ett ytterligare krav är att det inte får finnas ett sakligt och acceptabelt skäl för att tillämpa kravet.

 • Diskriminering på grund av anknytning

  Det här betyder att personen som diskrimineras har en anknytning till en person med funktionsnedsättning och diskrimineras på grund av denna.

 • Strukturell eller systemisk diskriminering
  Detta kan handla om dolda eller öppna diskriminerande institutionella mönster, kulturella traditioner eller sociala normer. Det handlar också om skadliga stereotyper gällande såväl kön, genus som funktionsnedsättning.

 • Underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder

Andra artiklar att hålla koll på:

 • Artikel 2 – Definitioner
  ”Skälig anpassning” är ett krav som följer av det förbud mot diskriminering som finns i Funktionsrättskonventionen. I Artikel 2 definieras begreppet. 

 • Artikel 3 – Allmänna principer

Källor och webbresurser

Länk till Allmän kommentar nr 6 om rätten till jämlikhet och icke-diskrimineringÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader(Worddokument på engelska)

Författaren Harald Strand har publicerat en orientering om konventionens artiklar på webbplatsen HejaOlika: 

Länk till orientering om artiklarna 5-11 i Funktionsrättskonventionen

Föreningen Med lagen som verktyg (MLSV) motarbetar diskriminering och försvarar och främjar de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning:

Länk till Med lagen som verktyg

Huvudsaklig källa till det här avsnittet är Rachele Cera, ”Article 5 [Equality and Non-Discrimination]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017,
The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary:

Länk till förlagets information om boken