Sjukvård och psykiatri-

Sjukvård och psykiatri

Illustration: Risksituationer och humanitära nödlägen

Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa på lika villkor som andra. Vården i sig och all information om vård ska vara tillgänglig.

Personer med funktionsnedsättning får alltså inte diskrimineras inom hälso- och sjukvården. Äldre med funktionsnedsättning ska ha lika tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster som andra.

Enligt Funktionsrättskonventionen har du också rätt att slippa utsättas för påtvingad behandling och att inte bli instängd på en vårdavdelning mot din vilja på grund av din funktionsnedsättning. Svensk lag om psykiatrisk tvångsvård har kritiserats av FN. 

All information om vård, behandlingar, allmänna hälsobefrämjande åtgärder och folkhälsoprogram ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Detta gäller även all information som rör sexualupplysning och reproduktiv hälsa. 

Sverige har i dagsläget inte någon rättighetslag för patienter i sjukvård och psykiatri. I gällande svensk lagstiftning finns det exempelvis betydande begränsningar när det gäller rätten till självbestämmande. Ha det i åtanke när du läser om rättigheterna i Funktionsrättskonventionen.

Läs mer i Alla rättigheter – artikel för artikel:

Artikel 25 – Hälsa

Artikel 25 i Funktionsrättskonventionen ger alla personer med funktionsnedsättning rätt till bästa möjliga hälsa på lika villkor som andra. Hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. 

Vård får bara ges om det finns ett fritt och informerat samtycke från personen med funktionsnedsättning. Att ett samtycke är informerat innebär att personen med funktionsnedsättning har fått information om den tilltänkta vården och dess syfte, konsekvenser och risker på ett sätt som hen förstår.

Du har också rätt till den vård som du kan behöva särskilt på grund av din funktionsnedsättning.

Artikel 12 – Likhet inför lagen

Artikel 12 är en viktig rättighetsartikel i Funktionsrättskonventionen, eftersom den ger rätt till självbestämmande i frågor som handlar om ditt eget liv. Det framgår av artikel 12 att det inte är tillåtet att neka dig självbestämmande och rättshandlingsförmåga på grund av en medicinsk bedömning av din förmåga att fatta beslut. 

Du har också enligt huvudregeln rätt att slippa utsättas för påtvingad behandling och att inte bli instängd på en vårdavdelning mot din vilja på grund av din funktionsnedsättning. Läs mer om detta under Artikel 14 – Frihet och personlig säkerhet.

Det är viktigt att tänka på att dessa rättigheter har begränsningar i svensk lagstiftning. Du kan exempelvis under vissa omständigheter bli tvångsvårdad inom psykiatrin.

Artikel 15 – Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym behandling

Artikel 17 – Skydd för den personliga integriteten

Fördjupning

FN har tagit fram en allmän kommentar om Artikel 12 – Likhet inför lagen.
Kommentaren finns på svenska:

Länk till allmän kommentar nr 1 – Likhet inför lagen 

Länk till en lättläst version av allmän kommentar nr 1