Artikel 14 – Frihet och personlig säkerhet

Illustration - Frihet och personlig säkerhet

Artikel 14 Frihet och personlig säkerhet

1. Konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning
på lika villkor som andra:

a) åtnjuter rätt till frihet och personlig säkerhet,

b) inte berövas sin frihet olagligen eller godtyckligt och att varje frihetsberö- vande sker i enlighet med lagen samt att förekomst av funktionsnedsättning inte i något fall ska rättfärdiga frihetsberövande.

2. Konventionsstaterna ska säkerställa att,
om personer med funktionsnedsättning berövas sin frihet genom
något förfarande, är de på lika villkor som andra berättigade till garantier i enlighet med de mänskliga rättigheterna och ska behandlas i enlighet med syftena och principerna i denna konvention, däribland genom erbjudande av skälig anpassning.

Vad innebär artikeln?

Artikel 14 ger alla personer med funktionsnedsättning rätt till frihet och säkerhet på lika villkor som andra:

 • Personer med funktionsnedsättning får inte berövas sin frihet utan stöd i lag eller godtyckligt.

 • En person med funktionsnedsättning får aldrig berövas sin frihet på grund av sin funktionsnedsättning.

 • Personer med funktionsnedsättning som är berövade sin frihet ska ha rätt till det skydd som internationell rätt ger, genom exempelvis Europakonventionen och Funktionsrättskonventionen. Detta innebär bland annat att skälig anpassning ska ges för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina rättigheter på lika villkor som andra.

Riktlinjer för artikel 14

I sina riktlinjer för hur artikel 14 ska tolkas betonar FN-kommittén att artikel 14 i grunden är en rättighet som gäller anti-diskriminering:

 • Personer med funktionsnedsättning har lika rätt till frihet som alla andra.
 • Personer med funktionsnedsättning får inte behandlas sämre än andra (direkt diskriminering). De får inte heller genom en till synes neutral behandling behandlas sämre (indirekt diskriminering). Det senare inträffar exempelvis om personer med psykosociala funktionsnedsättning oftare än andra blir inlåsta.

Kommittén fastslår dessutom att artikel 14 innebär ett absolut förbud mot inlåsning på grund av enbart funktionsnedsättning. Kommittén menar att förbudet mot inlåsning gäller psykiatrisk tvångsvård även om det finns risk för att personen skadar sig själv eller andra.

Sådana omständigheter kan vara att personen anses vara en fara för sig själv eller andra, att personen anses vara i behov av vård.

I fängelser

Personer med funktionsnedsättning som begår brott och därigenom har visat sig vara en fara för andra ska åtalas och ställas till straffrättsligt ansvar.
De ska inte låsas in och tvångsvårdas innan de har begått brott. Förhållandena för personer med funktionsnedsättning i fängelser ska vara humana och jämlika med interner utan funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning ska ha lika tillgång och tillträde till hela fängelset och skälig anpassning ska ges.

OBS! Frågan om psykiatrisk tvångsvård inklusive behandling kan vara tillåten enligt Funktionsrättskonventionen är föremål för diskussion.

Vad som är säkert är i alla fall att tvångsvård aldrig får ges enbart på grund av en funktionsnedsättning. Däremot är det tänkbart att tvångsvård på grund av en funktionsnedsättning i kombination med exempelvis en allvarlig fara för den enskildes liv kan vara tillåten om den är proportionerlig.

Andra artiklar att hålla koll på:

Artikel 14 ska läsas tillsammans med Funktionsrättskonventionens andra artiklar:

 • Artikel 12 – Likhet inför lagen

 • Artikel 14  – Frihet och personlig säkerhetDe här båda artiklarna kan användas för att hävda ett förbjud mot all inlåsning på grund av funktionsnedsättning, om det görs utan samtycke, utan informerat samtycke eller samtycke genom ställföreträdande beslutsfattande. Det här är den tolkning som FN:s övervakningskommitté förespråkar.

 • Artikel 19Rätt att leva självständigt och att delta i samhälletHär betonas frihet från institutionalisering och att mer resurser bör avsättas för avinstitutionalisering.

 • Artikel 14  – Frihet och personlig säkerhet

 • Artikel 25 – Hälsa
  Dessa artiklar förbjuder all medicinsk behandling utan föregående informerat samtycke. Sådant samtycke kan ges med hjälp av stödjande beslutsfattande men inte med ett ställföreträdande beslutsfattande.

 • Artikel 15 – Rätten till frihet från tortyr och annan kränkande behandlingÅtgärder som fastlåsning och påtvingad medicinering kan innebära en kränkning av rätten till frihet från tortyr och annan grym, inhuman eller kränkande behandling. Mindre allvarliga former kan istället vara en kränkning av artikel 16, artikel 17 eller artikel 25.

Avgörande för om en tvångsåtgärd kan anses vara förenlig med konventionen är att den sker med stöd av lag, att den är nödvändig, att det inte finns mindre inskränkande åtgärder och att åtgärden är proportionerlig.

Källor och webbresurser

Länk till FN-kommitténs riktlinjer för artikel 14 (Engelska, wordformat)

Huvudsaklig källa till det här avsnittet är Francesco Seatzu, ”Article 14 [Liberty and Security of Person]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary:

Länk till förlagets informationssida för boken

Forskaren Anna Nilsson har publicerat en doktorsavhandling om tvångsvård i relation till Funktionsrättskonventionen:

Anna Nilsson, 2016, Minding Equality – Compulsory Mental Health Interventions and the CRPD, Doctoral Dissertation, Faculty of Law, Lund University, 2017