Artikel 15 – Rätt att inte utsättas för tortyr

Illustration - Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym behandling

Artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym behandling

1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

2. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga och andra åtgärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, lika litet som andra personer, utsätts för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Vad innebär artikeln?

Artikel 15 innebär ett absolut skydd från att utsättas av tortyr eller grym behandling från det offentliga och tjänstemän. Artikel 15 innebär bland annat att:

  • Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till frihet från tortyr eller grym, inhuman eller kränkande behandling eller bestraffning.

  • Ingen får, utan fritt och informerat samtycke, utsättas för medicinska eller andra vetenskapliga experiment.  Ett samtycke genom ställföreträdande beslutsfattande är aldrig tillåtet.

 Vilken typ av behandling är förbjuden enligt artikel 15?

Det kan handla om många olika saker – påtvingad institutionalisering, isolering, fastlåsning, ofrivillig behandling, tvångssterilisering, kroppsstraff, elchocker, ofrivillig eller överdriven medicinering och alla andra former av ofrivillig medicinsk behandling, men även relaterat till polisens våldsutövning.

Avgörande för om en tvångsåtgärd kan anses vara förenlig med konventionen är att den sker med stöd av lag, att den är nödvändig, att det inte finns mindre inskränkande åtgärder och att åtgärden är proportionerlig. En tvångsåtgärd kan, även om den är tillåten enligt svensk lag vara oförenlig med konventionen om den inte är nödvändig.

Åtgärder som syftar till att behandla eller minska följderna av en funktionsnedsättning kan också vara förbjuden enligt artikel 15 – om åtgärderna sker utan samtycke.

OBS! Det kan variera vilken grad av lidande som den enskilde behöver utsättas för att det ska vara fråga om tortyr eller annan förbjuden behandling. Att personen har en funktionsnedsättning kan påverka bedömningen.

Det innebär exempelvis att det krävs mindre våld för att en person med allvarlig smärtproblematik ska ha utsatts för tortyr än för någon som saknar sådan problematik.

  • Personer med funktionsnedsättning som är berövade sin frihet ska behandlas väl och få de skäliga anpassningar som behövs. Om så inte sker kan detta innebära en kränkning av artikel 15.

    Personal som i olika sammanhang jobbar med personer med funktionsnedsättning ska utbildas i rättigheter för personer med funktionsnedsättning. All sådan personal, oavsett om verksamheten är offentligt driven eller inte, omfattas av tortyrförbudet. Detta innebär att staten har en skyldighet att se till att ingen sådan personal utsätter personer med funktionsnedsättning för tortyr eller annan otillåten behandling.

  • Det ska finnas en samhällsfunktion som har till uppgift att förhindra och förebygga tortyr. Den ska kunna utöva tillsyn över alla verksamheter där personer med funktionsnedsättning kan vara berövade sin frihet, inklusive boenden med särskild service.

Andra artiklar att hålla koll på

Artikel 15, 16 och 17 skyddar delvis samma intressen, frihet från övergrepp och våld. Behandling som inte så allvarlig att den faller under artikel 15 kan falla in under artikel 16.

Ofrivillig medicinsk behandling som inte är tillräckligt allvarlig för artikel 15 kan däremot skyddas av artikel 17. Allvarliga övergrepp som inte utförs av det offentliga och dess tjänstemän skyddas av artikel 16.

Källor och webbresurser

Huvudsaklig källa till det här avsnittet är Antonio Marchesi, ”Article 15 [Freedom from Torture or Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, 
The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880