Artikel 17 – Skydd för den personliga integriteten

Illustration – Skydd för den personliga integriteten

Artikel 17 Skydd för den personliga integriteten

Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till respekt för sin fysiska och psykiska integritet på lika villkor som andra.

Vad innebär artikeln?

Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till respekt för sin fysiska och mentala integritet på lika villkor som andra. Rättigheter som ingår här är bland annat att slippa bli utsatt för vård som man inte vill ha, att inte tvångsmedicineras, steriliseras eller bli tvungen att göra abort mot sin vilja.

Det handlar också om att inte tvingas vårdas eller bo på en institution. Intersexuella barn, det vill säga barn som inte entydigt kan kategoriseras som pojke eller flicka, har rätt till respekt för sin integritet. Könskorrigering av intersexuella barn får bara ske efter ett fritt och informerat samtycke från barnet själv.

Andra artiklar att hålla kolla på:

Artikel 15, 16 och 17 skyddar delvis samma intressen, frihet från övergrepp och våld. Behandling som inte så allvarlig att den faller under artikel 15 kan falla in under artikel 16.

Ofrivillig medicinsk behandling som inte är tillräckligt allvarlig för artikel 15 kan däremot skyddas av artikel 17. Allvarliga övergrepp som inte utförs av det offentliga och dess tjänstemän skyddas av artikel 16.

Artikel 17, liksom alla andra rättighetsartiklar i konventionen ska läsas tillsammans med de allmänna principerna, som formuleras i artikel 3.

Av särskilt intresse här är ”inneboende värdighet, självbestämmande, oberoende, icke-diskriminering och respekt för barns växande förmågor”.

Grundläggande för att upprätthålla och uppfylla rätten till integritet är rätten till självbestämmande, artikel 12.

Rätten till respekt för den personliga integriteten återfinns också i följande artiklar:

Källor och webbresurser

Huvudsaklig källa till avsnittet är Mary Keys, ”Article 17 [Protecting the Integrity of the Person]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017,  The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
Länk till förlagets informationssida om boken