Artikel 16 – Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp

Illustration - Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp

Artikel 16 Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp

1. Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga lagstiftnings-, administrativa, sociala, utbildnings- och andra åtgärder för att skydda personer med funktionsnedsättning, såväl inom som utom hemmet, mot alla former av utnyttjande, våld och övergrepp, däribland hänsyn till om det är könsrelaterat.

2. Konventionsstaterna ska även vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att förhindra alla former av utnyttjande, våld och övergrepp bland annat genom att säkerställa ändamålsenliga former av könsanpassad och åldersanpassad assistans och stöd till personer med funktionsnedsättning och deras familjemedlemmar och vårdare,
inklusive genom att tillhandahålla information och utbildning om hur man undviker, känner igen och rapporterar förekomst av utnyttjande, våld eller övergrepp.

Konventionsstaterna ska säkerställa att skyddet tar hänsyn till ålders-, köns- och funktionshinderaspekterna.

3. För att förhindra alla former av utnyttjande, våld och övergrepp ska konventionsstaterna säkerställa att alla anläggningar och program som är avsedda för personer med funktionsnedsättning effektivt övervakas av självständiga myndigheter.

4. Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att främja fysisk, kognitiv och psykologisk återhämtning, rehabilitering och social återanpassning för personer med funktionsnedsättning som blir utsatta för någon form av utnyttjande, våld eller övergrepp, däribland genom att tillhandahålla skydd.

Återhämtningen och återanpassningen ska ske i en omgivning som främjar personernas hälsa, välfärd, självaktning, värdighet och självständighet och tar hänsyn till de behov som betingas av kön och ålder.

5. Konventionsstaterna ska införa effektiv lagstiftning och ändamålsenliga riktlinjer, bl.a. lagstiftning och riktlinjer som är inriktad på kvinnor och barn, för att säkerställa att fall av utnyttjande, våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning identifieras, utreds och, i förekommande fall, lagförs.

Vad innebär artikeln?

Artikel 16 handlar om rätten till frihet från våld, utnyttjande och övergrepp. Staten ska skydda den enskilde från våld och utnyttjande både inom och utom familjen, men även från vård- och omsorgsgivare. Detta gäller även skolpersonal.

 • Staten ska se till att personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning får utbildning i mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (se artikel 15).

 • Det ska även finnas en oberoende tillsyn av personal och verksamheter. Familjer – där någon av familjemedlemmarna har någon funktionsnedsättning – ska få stöd och information för att motverka och förhindra förekomsten av övergrepp, våld och utnyttjande.

 • Personer med funktionsnedsättning som har utsatts för våld, övergrepp eller utnyttjande ska få stöd och rehabilitering. Våld, övergrepp och utnyttjande ska utredas. De misstänkta förövarna ska också åtalas om det bedöms som lämpligt.

Artikel 16 ger i korthet följande rättigheter och skyldigheter:

 • Personer med funktionsnedsättning ska fullt ut omfattas av lagstiftning mot våld, övergrepp och utnyttjande på lika villkor som andra.

 • Vård- och omsorgspersonal liksom rättsväsende ska ha tillräcklig utbildning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 • Information om det stöd man kan få, om var man vänder sig för hjälp och anmälan med mera ska vara tillgänglig.

 • Kvinnojourer, skyddade boenden och andra sådana verksamheter ska vara tillgängliga.

 • Familjer ska få stöd och hjälp för att motverka och förhindra övergrepp, våld och utnyttjande.

 • Offer ska få stöd, vård och rehabilitering.

 • Övergreppen ska utredas och de misstänkta förövarna åtalas om lämpligt.

 • Ett kön- och genusperspektiv och ett barnperspektiv ska anläggas när det är relevant.

Andra artiklar att hålla koll på:

Artikel 15 – Rätt att inte utsättas för tortyr
Artikel 17 – Skydd för den personliga integriteten

Artikel 15, 16 och 17 skyddar delvis samma intressen, frihet från övergrepp och våld. Behandling som inte så allvarlig att den faller under artikel 15 kan falla in under artikel 16.

Ofrivillig medicinsk behandling som inte är tillräckligt allvarlig för artikel 15 kan däremot skyddas av artikel 17. Allvarliga övergrepp som inte utförs av det offentliga och dess tjänstemän skyddas av artikel 16.

Men artikeln bör även läsas tillsammans med artikel 19 och artikel 23 när det gäller möjligheten att få stöd för att undvika isolering i hemmet eller vanvård/misshandel från anhöriga som inte orkar längre.

Källor och webbresurser

Huvudsaklig källa till avsnittet är Antonio Marchesi, ”Article 16 [Freedom from Exploitation, Violence and Abuse]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017,  The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary, http://www.springer.com/us/book/9783319437880