Artikel 5 – Jämlikhet och icke-diskriminering

Illustration - Jämlikhet och icke-diskriminering

Artikel 5 Jämlikhet och icke-diskriminering

1. Konventionsstaterna erkänner att alla människor är lika inför och enligt lagen och utan någon diskriminering berättigade till lika skydd och lika förmåner enligt lagen.

2. Konventionsstaterna ska förbjuda all diskriminering på grund av funktionsnedsättning och garantera personer med funktionsnedsättning lika och effektivt rättsligt skydd mot diskriminering på alla grunder.

3. För att främja jämlikhet och avskaffa diskriminering ska konventionsstaterna vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att skälig anpassning tillhandahålls.

4. Särskilda åtgärder som är nödvändiga för att påskynda eller uppnå faktisk jämlikhet för personer med funktionsnedsättning ska inte betraktas som diskriminering enligt denna konvention.

Vad innebär artikeln?

Artikel 5 innebär bland annat följande:

  • Alla personer med funktionsnedsättning är lika inför och enligt lagen.

  • Alla personer med funktionsnedsättning har lika rätt till lagens skydd och lika förmåner enligt lagen.

  • Alla diskriminering mot personer med funktionsnedsättning ska förbjudas.

  • Personer med funktionsnedsättning ska ha lika och effektivt skydd mot diskriminering. Skälig anpassning ska tillhandahållas.

  • Särskilda åtgärder som vidtas för att uppnå faktisk jämlikhet utgör inte diskriminering under konventionen, så länge dessa åtgärder är nödvändiga.