Likhet inför lagen

Likhet inför lagen

Illustration - Likhet inför lagen

I Funktionsrättskonventionen betonas att person med funktionsnedsättning, oavsett hur omfattande funktionsnedsättningen är, har rätt till självbestämmande
Detta innebär att alla personer har rätt att själva bestämma över sina liv och fatta alla de beslut och göra alla de val som personer utan funktionsnedsättning tar för givna.

Rätten till självbestämmande formuleras främst i artikel 12, som handlar om Likhet inför lagen – att alla människor ska betraktas som jämlika i juridisk mening. Likhet inför lagen är en grundläggande princip för mänskliga rättigheter. Den här principen har också en central plats i Funktionsrättskonventionen.

Alla människor är personer i lagens mening och har så kallad ”rättshandlingsförmåga” – rätt att agera utifrån lagliga rättigheter och skyldigheter. Det kan handla om att exempelvis träffa olika typer av avtal med andra personer eller att ge bort egendom. Den rättsliga jämlikheten mellan olika människor är det centrala. Alla har rätt till lika skydd och lika förmåner enligt lagen. 

Läs mer i Alla rättigheter – artikel för artikel:

Artikel 12 – Likhet inför lagen

Artikel 12 behandlar området Likhet inför lagen som framför allt utgår från principen att alla människor är lika inför lagen och har rätt till självbestämmande. Men artikel 12 innebär också att personer ska få hjälp att fatta sina egna beslut om det behövs. Det ska då vara ett stödjande beslutsfattande

Artikel 12 innebär också följande:

  • Det är inte tillåtet att neka dig självbestämmande och rättshandlingsförmåga på grund av en medicinsk bedömning av din förmåga att fatta beslut. 
    Det är inte heller tillåtet att använda en sådan bedömning för att avgöra om du ska få stöd för att fatta dina egna beslut. Att du har behov av stöd för att fatta dina egna beslut får inte heller användas som skäl för att begränsa din rätt att bestämma själv.
  • Du har rätt att själv, med stöd om så krävs, ha hand om din ekonomi.
  • Du har rätt att äga och hantera egendom och att kunna ta lån.
  • Du har rätt att själv fatta beslut om vård och medicinsk behandling
    Du har rätt att inte bli instängd på en vårdavdelning på grund av ditt psykiska mående.

Fördjupning:

Länk: Mer om stödjande beslutsfattande

FN-kommittén har publicerat en allmän kommentar om hur artikel 12 ska tolkas.
Den allmänna kommentaren är översatt till svenska och finns att läsa via den här länken:

Länk: Allmän kommentar nr 1 om artikel 12 – Likhet inför lagen