I arbetslivet

I arbetslivet

Illustration – Arbete och sysselsättning

Funktionsrättskonventionen säger inte att alla personer med funktionsnedsättning har rätt till ett arbete. Däremot ska alla personer med funktionsnedsättning ha lika tillgång till arbete, det vill säga ha lika möjligheter att skaffa sig ett arbete som andra människor.

Personer med funktionsnedsättning har bland annat rätt till följande:

  • lika lön för lika arbete,
  • trygga och sunda arbetsförhållanden
  • att utöva sina arbetsrättsliga och fackliga rättigheter på lika villkor som andra
  • tillgång till offentligt tillgängliga verksamheter som yrkesvägledning, arbetsförmedling, yrkesutbildning och vidareutbildning

Offentliga aktörer har ett ansvar att anställa personer med funktionsnedsättning i den offentliga sektorn. Staten ska dessutom förbjuda all diskriminering på grund av funktionsnedsättning i samband med arbetslivet. Det kan handla om rekrytering, anställning och sysselsättning, bibehållande av anställning, befordran eller arbetsförhållanden.

Här ska staten dessutom erbjuda skälig anpassning. 

”Skälig anpassning” definieras i den andra artikeln i Funktionsrättskonventionen. Begreppet syftar på nödvändiga och ändamålsenliga ändringar och anpassningar, som inte innebär en oproportionerlig eller omotiverad börda för företaget, organisationen eller myndigheten. Skälig anpassning ska göras i enskilda fall för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra kan åtnjuta eller utöva alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Läs mer i Alla rättigheter – artikel för artikel:

Artikel 27 – Arbete och sysselsättning 

I Funktionsrättskonventionens 27:e artikel formuleras rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för andra. Här finns också en lång rad krav på staten och andra offentliga aktörer. 

Artikel 9 – Tillgänglighet

Arbetslivet ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Det inkluderar även offentliga tjänster som har att göra med arbetslivet, exempelvis Arbetsförmedlingen. Staten ska säkerställa att skälig anpassning på arbetsplatsen erbjuds personer med funktionsnedsättning,

Artikel 26 – Habilitering och rehabilitering

Artikel 3 – Allmänna principer

Rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för andra.  ska uppfyllas på ett sätt som fullt ut överensstämmer med de allmänna principerna i artikel 3.

Fördjupning

FN har publicerat en allmän kommentar som är tänkt att fungera som en hjälp i tolkningen av artikel 9. Här är en länk till den allmänna kommentaren på svenska:

Länk: Allmän kommentar nr 2 om artikel 9 –  Tillgänglighet

Öppna detta dokument med ReadSpeaker docReaderLänk: Allmän kommentar nr 2 i lättläst version 

Föreningen Med lagen som verktyg (MLSV) motarbetar diskriminering och försvarar och främjar de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Länk: Med lagen som verktyg