Utveckling av talan

När du skriver ett överklagande kan du fylla i en hel del olika uppgifter under rubriken Utveckling av talan. Det handlar om att ge en översiktlig bild av situationen och av myndighetens beslut.

Ta med följande uppgifter:

  • Berätta om din funktionsnedsättning ifall den är av betydelse för själva ärendet. Du kan i så fall redogöra för vilken funktionsnedsättning du har, vad den innebär och hur den påverkar dig. Du kan också redan här kortfattat redogöra för varför din funktionsnedsättning påverkar dig på ett sätt som gör att du har rätt till en viss insats eller förmån. Här kan du också kortfattat redogöra för hur ett avslag på ditt överklagande kommer att påverka dig. Om du har medicinska intyg kan du hänvisa till dem.

  • Ge argument för att domstolen ska bestämma på det sätt som du vill. Här handlar det om att vidareutveckla det du har skrivet under ”Grunder”. Här kan du utförligt redogöra för de omständigheter som du tycker ger dig rätt – de så kallade sakomständigheterna. Här bör du hänvisa till intyg och annan bevisning. Du bör också beskriva varför bevisningen visar att du har rätt. Slutsatsen av sakomständigheterna är alltid de rättsliga grunderna. Ett exempel: Som framgår av läkarintyg utfärdat av Dr Josef Olsson kan Lena överhuvudtaget inte förflytta sig på egen hand. Detta innebär att Lena i enlighet med § 7 stycke 1 färdtjänstlagen har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Hon har därmed rätt till färdtjänst.

  • Efter redogörelse för sakomständigheterna och slutsatserna av dessa kan du utveckla de rättsliga grunderna – de rättsliga argument som du anför för att du ska få rätt. Det kan här handla om att hänvisa till rättsfall som du anser visar att du har rätt. Du kan också hänvisa till så kallade förarbeten (propositioner, betänkande, statliga offentliga utredningar) som utgör underlag och bakgrund till lagar. Du kan även använda dig av olika myndighetspublikationer (allmänna råd, handböcker, vägledningar m.m.) och fackböcker som behandlar den fråga ditt ärende handlar om. Om du har med resonemang kring internationell rätt kan du på liknande sätt använda dig av allmänna kommentarer, utslag i enskilda ärenden hos Övervakningskommittén med mera. Du kan även använda dig av de texter som finns i Funktionsrättsguiden, kom bara ihåg att hänvisa till artikelnummer.

  • Sammanfattning med slutsatser. Här knyter du ihop säcken och förklarar kortfattat varför du ska få rätt. I stort handlar det om att upprepa det du har skrivit under Grunder.

Ett sätt att utveckla de rättsliga grunderna är att gå tillbaka till myndighetens beslutsmotivering. Du kan förklara vad i den som är fel. Förklara också varför det är fel.

Ett exempel: 
Beslutet:”Stockholm Stad avslår den del av Svens ansökan som avser att beviljad insats i form av bostad med särskild service ska verkställas vid — gruppbostad. Detta då Svens behov kan tillgodoses i kommunal bostad med särskild service. Sven tillförsäkras därmed goda levnadsvillkor.”

Utvecklingen av de rättsliga grunderna: ”Svens behov kan inte tillgodoses i kommunal bostad med särskild service. Detta då han har behov av att få vistas i samma miljö som han har bott i under så lång tid. Dessutom saknar personalen i den kommunala gruppbostaden tillräcklig kunskap och kompetens för att ge Sven det stöd han behöver. Om Sven tvingas flytta kommer han att drabbas av mycket allvarliga negativa konsekvenser. Dessa konsekvenser medför att Sven  inte längre tillförsäkras goda levnadsvillkor. På grund av detta strider flytten mot § 7 stycke 1 LSS.”