Tillgänglighet-

Tillgänglighet

Illustration - Tillgänglighet

Funktionsrättskonventionen ger alla människor en rätt till tillgänglighet. Miljöer och tjänster ska vara tillgängliga för alla människor – även för personer med olika funktionsnedsättningar.

Tillgängligheten ska verkligen gälla för alla – oavsett om det handlar om rörelsenedsättning, hörselskada, synskada eller exempelvis intellektuell funktionsnedsättning.

Staten har ett ansvar för att verka för att företag och andra privata aktörer gör alla sina tjänster som riktar sig till allmänheten tillgängliga. Skyldigheten för staten gäller alla former av tillgänglighet. Det kan gälla fysiska platser, intellektuell verksamhet eller kommunikation. En kränkning av rätten till tillgänglighet ska ses som diskriminering.

Tanken att ”göra rätt från början” har en central plats i Funktionsrättskonventionen. Nya byggnader och miljöer ska vara fullt ut tillgängliga redan på planeringsstadiet. 

Funktionsrättskonventionen ger dig även rätt till skäliga anpassningar, det vill säga att få en anpassning gjord som gör det möjligt för dig att ta dig in i en byggnad, nyttja en miljö eller använda en tjänst. Sverige har ännu inte säkerställt rätten till skäliga anpassningsåtgärder inom alla rättighetsområden i Funktionsrättskonventionen, men underlåtenhet att vidta åtgärder för tillgänglighet och skäliga anpassningar anses vara diskriminering inom de områden som omfattas av Diskrimineringslagen.

”Skälig anpassning” definieras i den andra artikeln i Funktionsrättskonventionen. Begreppet syftar på nödvändiga och ändamålsenliga ändringar och anpassningar, som inte innebär en oproportionerlig eller omotiverad börda för företaget, organisationen eller myndigheten. Skälig anpassning ska göras i enskilda fall för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra kan åtnjuta eller utöva alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Läs mer i Alla rättigheter – artikel för artikel:

Artikel 9 – Tillgänglighet

Artikel 9 är den rättighetsartikel som beskriver statens skyldighet att göra samhället tillgängligt. Här framhålls att det gäller alla former av tillgänglighet, vare sig det handlar om fysisk och intellektuell tillgänglighet  eller om tillgänglig kommunikation. Artikel 9 omfattar all byggd miljö som är öppen för allmänheten och alla tjänster som riktar sig till allmänheten.

Tillgänglighet omfattar även kommunikation. Det innebär att all offentlig kommunikation ska vara tillgänglig och att alla ska kunna ta del av allmänna handlingar. Dessa handlingar ska finnas eller kunna beställas i tillgängliga format, exempelvis lättläst, talande text eller liknande.

Information på internet ska också göras tillgänglig. 

Artikel 3 – Allmänna principer

Artikel 9 ska läsas tillsammans med artikel 3 och resten av konventionens rättigheter.

Artikel 24Utbildning

Rätten till tillgänglighet ska tolkas utifrån andra relevanta artiklar. Exempelvis artikel 24 (och artikel 7) när det gäller tillgång till en inkluderande utbildning.

Artikel 27 – Arbete och sysselsättning

Rätten till tillgänglighet är en förutsättning för att flertalet av konventionens andra rättigheter ska kunna uppfyllas. Rätten till arbete kan exempelvis inte uppfyllas om inte arbetsplatsen är tillgänglig!

Artikel 30 – Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott

Fördjupning

FN har publicerat en allmän kommentar som är tänkt att fungera som en hjälp i tolkningen av artikel 9. Här är en länk till den allmänna kommentaren på svenska:

Länk: Allmän kommentar nr 2 om artikel 9 –  Tillgänglighet

Länk: Allmän kommentar nr 2 i lättläst version 

Föreningen Med lagen som verktyg (MLSV) motarbetar diskriminering och försvarar och främjar de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Länk: Med lagen som verktyg