De allmänna principerna

De allmänna principerna

Konventionens allmänna principer framgår av artikel 3 och är:

  1. Respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende 

  2. Icke-diskriminering

  3. Fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället

  4. Respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten

  5. Lika möjligheter

  6. Tillgänglighet

  7. Jämställdhet mellan kvinnor och män

  8. Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet

När man använder konventionen ska rättigheterna läsas tillsammans med de allmänna principerna, så de är mycket viktiga.

Varje enskild rättighet ska förstås på ett sätt som (i tillämpliga delar) uppfyller principerna.

Ett exempel:
Artikel 20 säger att staterna ska underlätta
personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning. Den rättigheten ska
genomföras på ett sätt som respekterar de delar av de allmänna principerna som
är aktuella. 

Det innebär att den ska genomföras på ett sätt som respekterar individens värde, självbestämmanderätt, oberoende och leder till icke-diskriminering, fullständigt och faktiskt deltagande, lika möjligheter och tillgänglighet.

Hur ska det göras i verkligheten?

Det kan exempelvis innebära att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga och på samma tider som när alla andra kan åka.

Om ett tågföretag endast fäller ut ramper mellan särskilda klockslag har personer som behöver ramp inte lika möjligheter som människor utan funktionsnedsättning att resa när de behöver resa. Andra exempel som underlättar personlig rörlighet är färdtjänst och bilstöd liksom olika förflyttningshjälpmedel