Allmänna kommentarer och riktlinjer

Allmänna kommentarer och riktlinjer

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har till uppgift att tolka konventionen och vägleda konventionsstaterna i hur konventionen ska genomföras och användas. Kommittén tar bland annat fram allmänna kommentarer och riktlinjer. Dessa är inte bindande för staterna.

De allmänna kommentarerna utvecklar innehållet i en viss artikel och förklarar mer i detalj vilka rättigheter just den artikeln ger och vad som krävs av konventionsstaterna. De allmänna kommentarerna kan vara till stor nytta om man vill fördjupa sig i konventionen.

Kommittén tar också fram riktlinjer. Riktlinjerna kan också handla om hur artiklar ska tolkas men är inte lika omfattande som de allmänna kommentarerna och har inte samma rättsliga tyngd. De allmänna kommentarerna föregås av ett remissförfarande där bland annat civilsamhället får möjlighet att lämna synpunkter. Kommittén tolkar också konventionen genom de enskilda klagomål som den behandlar. Kommitténs slutsatser i dessa är inte bindande för konventionsstaterna men tjänar som vägledning för hur konventionen ska tolkas och vilka rättigheter den ger i specifika fall.