Använd Europakonventionen

Överklaga med hjälp av Europakonventionen

 

Mall för tolkning av Europakonventionen (Word)

Den här mallen ska du använda om du vill använda dig av Europakonventionen när du argumenterar utifrån Funktionsrättskonventionen. Du ska bland annat skriva vilken eller vilka artiklar i Europakonventionen du vill använda dig av och varför. Det kan vara bra att citera den eller de artiklar, eller del av artikel som du åberopar.

Instruktion för att fylla i mallen 

Instruktionerna för att fylla i mallen finns med som blå text.
Följ instruktionerna. Sedan finns det ytterligare en sak att kolla upp – Det andra stycket i mallen kan behöva ändras:

Så här står det i mallen:

”Lag får inte stiftas som strider mot Europakonventionen eller de som svensk lag gällande tilläggsprotokollen, Regeringsformen 2:19 (RF). I enlighet med detta och med RF 11:14 ska lag som har antagits efter det att Europakonventionen trädde ikraft som svensk lag, och som strider mot den senare, sättas åt sidan. Europakonventionens krav ska således ges företräde.”

Detta stycke tar du med oförändrat om den lagstiftning som ditt beslut bygger på är antagen efter 1995-01-01. Om ditt beslut däremot bygger på äldre lagstiftning tar du bort det stycket.

Bygger beslutet på en regeringsförordning eller myndighetsföreskrift? Då kan du istället lägga in följande text i det andra stycket:

”Lag har företräde framför regeringsförordningar och föreskrifter. Europakonventionens artikel … (ange vilken eller vilka artiklar) ska därför i enlighet med RF 11:14 tillämpas istället och … (ange vilken bestämmelse som ditt beslut grundar sig på) sättas åt sidan.”

OBS! Det spelar ingen roll när förordningarna eller föreskrifterna är antagna – Europakonventionen har företräde oavsett.

När du fyllt i mallen lägger du in texten under avsnittet Utveckling av talan i överklagandet. Du bör också ange ”Europakonventionen”, ensamt och/eller, i kombination med Funktionsrättskonventionen, under avsnittet Grunder.

Ett exempel:

Beslutet att inte verkställa beviljade insatser vid gruppbostad A ska ändras då det står i strid med Paulas rätt till självbestämmande och inflytande och att få leva som andra enligt LSS § 5 – 6 st. 1, Funktionshinderkonventionen artikel 19 och artikel 8 Europakonventionen.

Du kan också ange en konventionskonform tolkning av Europakonventionen utifrån Funktionsrättskonventionen som grund.

Ett exempel:

Rätten till respekt för sitt hem och sitt privatliv enligt artikel 8 ska tolkas utifrån artikel 19 Funktionsrättskonventionen. En sådan tolkning stärker Rogers rätt till det stöd som behövs för att han ska kunna bo där. 

Det går alltså alldeles utmärkt att ange Europakonventionen som egen grund och att dessutom ange en konventionskonform tolkning av Europakonventionen utifrån Funktionsrättskonventionen som en annan grund.