Några tips när du argumenterar

Några tips när du argumenterar

För att öka chanserna att en myndighet eller domstol tolkar svensk rätt utifrån Funktionsrättskonventionen eller annan internationell rätt finns det några saker du bör tänka på.

  • Försök få myndigheten eller domstolen att bemöta dina argument!

  • Få domstolen eller myndigheten att reflektera över förhållandet mellan svensk rätt och Funktionsrättskonventionen eller annan internationell rätt.

  • Hitta tolkningar som håller sig inom den nationella lagstiftningens ordalydelse!

  • Ange tydliga skäl för varför domstolen ska pröva en konventionskonform tolkning.

  • Ange tydliga skäl för varför antagandet (presumtionen) om att svensk rätt överensstämmer med konventionen ska brytas.

En viktig sak att tänka på är att du aldrig kan få  få mer än vad lagtexten ger utrymme för när du gör en konventionskonform tolkning. 

Ett exempel: § 7 LSS säger att personer  ska uppnå goda levnadsvillkor genom olika insatser. När du tolkar LSS så att den stämmer överens med Funktionsrättskonventionen eller annan internationell rätt kan du inte kräva att få de bästa levnadsvillkoren. Du kan bara argumentera för att goda levnadsvillkor ska tolkas på ett visst sätt. Det du kan kräva enligt Funktionsrättskonventionen är lika villkor och tillfredsställande levnadsvillkor. 

–  Hänvisa till förarbeten och praxis för att tydliggöra domstolens eller myndighetens ansvar för att tolka de svenska lagarna så att de stämmer överens med konventionens krav. En mall för detta finns här. (länk) Förarbeten är de underlag och utredningar som tas fram innan lagen har blivit antagen. Här beskrivs vad lagen innebär och hur den är tänkt att användas.

–  Beskriv tydligt varför den svenska lagstiftningen inte uppfyller konventionens krav. Du måste alltid förklara varför! Det räcker inte att bara påstå något utan du måste ange skäl för ditt påstående. Det handlar också om att hjälpa myndigheten eller domstolen att förstå hur den internationella rätten ska förstås och vad en tolkning utifrån denna innebär i ditt fall. 

Möjligheten att en domstol ska tolka nationell lagstiftning utifrån konventionens krav ökar om den nationella lagen är antagen efter det att konventionen trädde i kraft för Sverige.

Exempel:
Funktionsrättskonventionen trädde i kraft 2009, det kan alltså vara lättare med lagstiftning antagen efter detta.

Har lagstiftaren sagt att lagen stämmer överens med konventionen? Om det tydligt framgår av ett förarbete att lagen uppfyller konventionens krav är det svårare att hävda konventionsform tolkning. Det betyder inte att det är omöjligt, men det är svårare och argumentationen måste vara än starkare.