Vad ska överklagan innehålla?

Vad ska överklagan innehålla?

OBS! Det som står här gäller när du överklagar till förvaltningsrätten.

Ett överklagande måste vara skriftligt. Det här ska finnas med i ett överklagande:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress, till hemmet och till arbetet. Om du har en annan adress dit du vill att domstolen ska skicka handlingar ska du ange denna också.
 • Telefonnummer, mobilnummer, telefonnummer till arbetsplats
 • E-postadress

Om du har en vårdnadshavare, god man eller förvaltare som hjälper dig att överklaga ska ovanstående uppgifter lämnas även för denne.

Om du har ett ombud, det vill säga någon som inte är vårdnadshavare, god man eller förvaltare, ska följande uppgifter lämnas:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer till arbetsplatsen och mobilnummer

Ett ombud ska på begäran av domstolen skicka in en fullmakt.
En fullmakt är en handling som visar att du har gett ombudet tillstånd att föra din talan.

Om någon av dessa uppgifter ändras under processens gång måste du anmäla detta till domstolen så fort som möjligt.

Berätta vad du vill och varför!

I ditt överklagande ska du svara på tre viktiga frågor:

 • Vilket beslut vill du överklaga?
 • Hur vill du att domstolen ska ändra beslutet?
 • Varför ska domstolen ändra beslutet?

Glöm inte bevisningen!

Har du några bevis för att du bör få som du vill? 
Sådan bevisning kan till exempel vara ett läkarintyg. Har du ett sånt bevis ska du ge det till domstolen. Du ska också berätta vad det är du vill bevisa med varje bevis.

Exempel: 
Du ger in ett läkarintyg för att visa att du är sjuk och därför behöver vara sjukskriven.

Du kan också komma in med mer bevisning. Om du vill att domstolen ska vänta med att fatta sitt beslut till dess att du har kunnat komma in med handlingar eller argumentation kan du begära anstånd

Rangordna det du vill att domstolen ska göra!

När du skriver hur du vill att domstolen ska ändra beslutet kan du ha med flera alternativ, men du kan inte begära mer än du gjorde i din ansökan till myndigheten.

Du kan exempelvis i första hand kräva att beslutet ändras så att du får allt vad du har ansökt om.

Du kan sedan i andra hand exempelvis kräva att domstolen skickar tillbaka ditt ärende till den myndighet som har fattat beslutet för att den ska pröva ärendet på nytt (återförvisning).

Fördjupning

Mer om bevisning

Källor och webbresurser

Förvaltningsprocesslag (1971:291)

Bertil Wennergren och Ulrik von Essen, 2013, Förvaltningsprocesslagen m.m. – En kommentar, Wolters Kluwer, Zeteo.