Att ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten

Prövningstillstånd

Många gånger behöver du få prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva ditt överklagande. Den domstol vars dom eller beslut du vill överklaga ska upplysa om att prövningstillstånd krävs. Om kammarrätten inte beviljar prövningstillstånd står förvaltningsrättens dom eller beslut fast.

Prövningstillstånd i kammarrätt:

Prövningstillstånd kan beviljas av lite olika skäl. För kammarrätt gäller följande:

 • Ändringsdispens – Om förvaltningsrätten kan ha gjort en felaktig bedömning.

  Här ska du alltså argumentera för varför förvaltningsrättens dom eller beslut är fel. Det är själva utgången som på något sätt ska kunna vara fel. Alla avgöranden som bedöms som tveksamma ska kunna ge prövningstillstånd.

  Exempel på skäl som kan ge prövningstillstånd:

  – Utredningen verkar vara bristfällig.

  – Du åberopar ny utredning som ger ett annorlunda perspektiv på förvaltningsrättens dom. Det kan handla om såväl nya bevis som nya omständigheter. Nya omständigheter får inte medföra att saken som ska prövas blir en annan.

  – Förvaltningsrätten kan ha tillämpat regler felaktigt.

  – Förvaltningsrätten kan ha gjort fel i sin bevisvärdering.

 • Granskningsdispens – Kammarrätten behöver pröva ditt överklagande för att kunna bedöma om förvaltningsrätten har gjort rätt. Exempel på skäl som kan ge prövningstillstånd:

  – Målet är mycket komplicerat och omfattande.

  – Målet innefattar svårbedömda rättsliga frågor. Det vill säga hur lagstiftning eller andra regler ska tolkas och tillämpas, om omständigheterna i målet faller in under dessa regler med mera.

  – Det finns svårbedömda bevisfrågor. Det kan handla om att det är svårt att bedöma om bevisningen i målet är tillräcklig för att visa att du har rätt, hur bevisningen ska värderas eller frågor om vem som ska bevisa vad.

 • Prejudikatdispens  – När det behövs ett ”vägledande avgörande”.

  Denna grund för prövningstillstånd är främst avsedd att möjliggöra för Högsta förvaltningsdomstolen att senare pröva målet. Kammarrätten är skyldig att meddela prövningstillstånd om det finns behov av vägledning i frågan som ditt mål gäller. Du bör också få prövningstillstånd om Kammarrätten ger prövningstillstånd i ett annat mål som gäller precis samma fråga som ditt mål. Men det förutsätter att de båda målen finns hos domstolen samtidigt. 

 • Extraordinär dispens – Om det  förvaltningsrätten gjort allvarliga processuella fel och det därför finns synnerliga skäl för att pröva överklagandet. 

Kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. När du överklagar en kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd ska du ange skäl för varför prövningstillstånd ska beviljas. 

Vid ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen finns det endast två grunder för prövningstillstånd. Dessa är prejudikatsdispens och extraordinär dispens.

Om du behöver prövningstillstånd för att få avgörandet i sak prövat behöver du också prövningstillstånd för de beslut under processens gång som kan överklagas särskilt. Du som klagar ska ange de skäl som finns för att du ska få prövningstillstånd. 

 

Källa: § 34a i Förvaltningsprocesslagen