I domstolen

I förvaltningsdomstolen

Handläggningen av mål hos förvaltningsdomstol är skriftlig. Det innebär att du skickar in ditt överklagande. Din motpart, det vill säga den myndighet som har fattat beslutet, kan sedan komma att yttra sig över ditt överklagande.

Om myndigheten yttrar sig över ditt överklagande ska du få tillfälle att yttra dig över myndighetens svar. Det finns vissa undantag. Om domstolen exempelvis tänker ge dig rätt behöver den inte låta dig yttra dig över myndighetens svar.

Din kontakt med domstolen

Kommunikationen med domstolen är i första hand skriftlig, men domstolen kan välja att hålla en muntlig förhandling.

När domstolen skickar över handlingar för att du ska få yttra dig över dem gör den det på lite olika sätt. Du måste yttra dig om domstolen förelägger dig att göra det. Om domstolen istället säger att du får tillfälle att yttra dig väljer du själv om du svarar eller inte.

Om domstolen skickar över handlingar för att du ska få kommentera dem kan du göra en mängd olika saker:

  • Du kan skriva ihop ett svar där du uppger om det finns brister eller fel i det som myndigheten som fattat beslutet har skrivit i sitt yttrande till domstolen.
  • Med anledning av det som framkommer i handlingen kan du behöva komplettera dina egna uppgifter. Om myndigheten i ett mål om färdtjänst till exempel säger att det läkarintyg du har lämnat in inte visar att du behöver färdtjänst, kan du behöva skaffa ett nytt intyg. Men om du inte håller med myndigheten kan du istället förklara varför du anser att intyget visar att du faktiskt behöver färdtjänst.

Innan domstolen avgör ett mål ska du få ta del av allt material som finns i ärendet och som inte du själv har gett in. Du ska också få tillfälle att yttra dig över detta.

Om du har ett ombud eller ställföreträdare som för din talan bör kommunikationen göras med ombudet eller ställföreträdaren.

Du ska oftast svara skriftligen. Det kan också gå bra att höra av dig till domstolen och muntligen lämna uppgifter. Domstolen gör då en tjänsteanteckning vilken du bör be att få kontrollera för att se att den stämmer överens med vad du har berättat. Om du har möjlighet är det bättre att du skriver till domstolen än svarar muntligen.

Källor och webbresurser

Förvaltningsprocesslag (1971:291)

Bertil Wennergren och Ulrik von Essen, 2013, Förvaltningsprocesslagen m.m. – En kommentar, Wolters Kluwer, Zeteo.