Hur bråttom är det?

Hur bråttom är det att överklaga?

Du har alltid en viss tid på dig att göra en överklagan. Normalt handlar det om tre veckor, men för beslut fattade av Försäkringskassan är den så kallade överklagandefristen oftast två månader.

OBS! Hör av dig till myndigheten om det inte tydligt framgår av beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga!

Hur beräknas tidsfristen?

En tidsfrist på en vecka kan beräknas på två olika sätt. Om du får del av en handling på en onsdag kommer tidsfristen att löpa ut nästa onsdag. Om du istället får del av handlingen på en lördag kommer fristen att löpa ut nästföljande måndag. Detta innebär att om sista dagen för tidsfristen inte är en vardag går fristen istället ut nästkommande vardag.

OBS! Handlingar som du skickar in till domstolen behöver inte vara undertecknade. Om domstolen vill ha en underskrift hör den av sig till dig. Om du då inte kommer in med en undertecknad handling kan domstolen låta bli att bry sig om just den handlingen.

Om du inte hinner få klart ett överklagande inom tidsfristen kan du skicka in ett blankt överklagande.
Med detta menas att du skriver ett överklagande där du endast anger formaliakraven och vilket beslut du vill överklaga.
Därutöver skriver du att du begär anstånd för att förklara hur och varför du vill att domstolen ska ändra beslutet, samt eventuellt komma in med bevisning.