Vart ska jag vända mig?

Förvaltningsdomstol

Är du missnöjd med ett myndighetsbeslut? Det kan exempelvis handla om ett beslut från Försäkringskassan eller kommunens socialtjänst.

Då kan du oftast överklaga till Förvaltningsrätten.
Vi skriver mer om detta på andra ställen i den här guiden,
framför allt i avsnittet Hur du ansöker och anklagar.

Länkar:

Information om att överklaga myndighetsbeslut

Till dig som är klagande i förvaltningsdomstol

Diskrimineringsombudsmannen, DO

Har du blivit diskriminerad på grund av din funktionsnedsättning? 
Då kan du göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO.
DO är en statlig myndighet som har till uppdrag att främja lika rättigheter och motverka diskriminering. 

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Det kan till exempel handla om att en arbetsgivare eller verksamhetsansvarig inte genomför skäliga åtgärder för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna jobba.

OBS! Har du blivit diskriminerad i ditt arbete och är medlem i ett fackförbund?
Då ska du i första hand vända dig till fackförbundet!

Om facket inte driver ditt fall kan du vända dig till DO, men då behöver du bifoga ett skriftligt intyg från fackförbundet att de inte driver ditt fall vidare.

Länkar:

Råd och vägledning från DO för ökad tillgänglighet

Gör en anmälan om diskriminering till DO

Antidiskrimineringsbyråer

Det finns Antidiskrimineringsbyråer runtom i Sverige. De är en del av civilsamhället och erbjuder juridisk rådgivning och stöd till personer som upplever sig utsatta för diskriminering.

Det lokala och regionala byråerna är fristående, men de samarbetar med varandra och med DO.  

Länkar till de lokala och regionala antidiskrimineringsbyråerna

Justitieombudsmannen, JO

Justitieombudsmannen, JO, granskar att myndigheterna följer lagar och bestämmelser. Du kan göra en anmälan hos JO om du anser att du blivit felaktigt behandlad av kommunen eller av en statlig myndighet. Det kan exempelvis handla om en handläggare på kommunen eller Försäkringskassan som inte följer lagarna.

Länkar:

Information om hur du gör en anmälan till JO

Tillgänglighetsfrågor inom skola/utbildning

Den svenska lagstiftning som gäller inom skola och utbildning är i första hand den så kallade Skollagen. Här formuleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och vårdnadshavare. Skolverket har tagit fram juridiska guider för den som vill veta mer om gällande bestämmelser inom skolområdet.

Om du tycker att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen kan du anmäla det till Skolinspektionen.

Det är Skolinspektionen som har ansvar för att kontrollera att skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning fungerar som de ska och att eventuella brister åtgärdas.

Länkar:

Information om Skollagen (Skolverket)

Juridisk vägledning från Skolverket

Anmälan till Skolinspektionen

Information om Skolinspektionens beslut som gäller särskilt stöd