Sjukvård och psykiatri

Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa på lika villkor som andra. Vården i sig och all information om vård ska vara tillgänglig.

Du har också rätt att slippa utsättas för påtvingad behandling och att inte bli instängd på en vårdavdelning mot din vilja på grund av ditt psykiska mående. 

Artiklar att hålla koll på

Artikel 25 – Hälsa

Artikel 25 i Funktionsrättskonventionen ger alla personer med funktionsnedsättning rätt till bästa möjliga hälsa på lika villkor som andra. Hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. 

Vård får bara ges om det finns ett fritt och informerat samtycke från personen med funktionsnedsättning. Att ett samtycke är informerat innebär att personen med funktionsnedsättning har fått information om den tilltänkta vården och dess syfte, konsekvenser och risker.

Artikel 12 – Likhet inför lagen

Det framgår av artikel 12 i Funktionsrättskonventionen att du har rätt att själv fatta beslut om vård och medicinsk behandling. Det inte är tillåtet att neka dig självbestämmande och rättshandlingsförmåga på grund av en medicinsk bedömning av din förmåga att fatta beslut. 

Du har också rätt att slippa utsättas för påtvingad behandling och att inte bli instängd på en vårdavdelning mot din vilja på grund av ditt psykiska mående. 

Vilka rättigheter ger Funktionsrättskonventionen?

 • Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till samma utbud, kvalitet och standard av gratis eller subventionerad hälso- och sjukvård som erbjuds andra. 

  Personer med funktionsnedsättning får alltså inte diskrimineras inom hälso- och sjukvården. Äldre med funktionsnedsättning ska ha lika tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster som andra.

 • Personer med funktionsnedsättning ska också få tillgång till sådan hälso- och sjukvård som de behöver på grund av sin funktionsnedsättning. Åtgärder ska vidtas för att funktionsnedsättningar ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt. 
 • All information om vård, behandlingar, allmänna hälsobefrämjande åtgärder och folkhälsoprogram ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Detta gäller även all information som rör sexualupplysning och reproduktiv hälsa. 

Vilka svenska lagar är det som gäller?

Det finns ett antal svenska lagar och föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården. Den centrala lagen inom hälso- och sjukvård är Hälso- och sjukvårdslagen. En annan viktig lag är Patientlagen som ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är den rättighetslag som gäller för vårdinsatser för personer med funktionsnedsättning.
Syftet med LSS är att du som har funktionsnedsättningar ska få det stöd som du behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Det finns särskilda lagar som gäller inom psykiatrin, exempelvis Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Vård av unga som far illa regleras av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Vart vänder jag mig för att överklaga?

 • I första hand ska du vända dig till vårdpersonalen om du är missnöjd med hälso- och sjukvården.

 • I alla regioner och landsting ska det även finnas en patientnämnd.
  Dit kan du utan kostnad vända dig med klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvård (och tandvård). 

  Patientnämnden fattar inga egna beslut om vem som gjort rätt eller fel, men de kan hjälpa dig reda ut vad som gäller och hur du ska gå vidare med ditt ärende.

 • Frågor som exempelvis handlar om LSS, psykiatrisk tvångsvård eller vård enligt LVU, kan överklagas till Förvaltningsrätten.

 • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är den myndighet som ansvarar för tillsyn inom hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt LSS. Hit kan du vända dig om du drabbats av en vårdskada. Du kan tipsa IVO och eller anmäla ett klagomål.