Skola och utbildning–

Skola och utbildning

Om du är missnöjd med ett beslut som berör skolan:

  1. Vänd dig i första hand till skolans rektor.

  2. Om inte skolan kan hjälpa dig går du vidare till din kommun. Om det handlar om en friskola går du till skolans styrelse.

  3. Om du tycker att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen kan du anmäla skolan till Skolinspektionen. Skolinspektionen har ansvar för att kontrollera att skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning fungerar som de ska och att eventuella brister åtgärdas.

  4. Du kan också överklaga skolbeslutet till Skolväsendets överklagandenämnd. Alla beslut går inte att överklaga, men du kan exempelvis överklaga beslut om placering i särskild undervisningsgrupp, skolans åtgärdsprogram och beslut om mottagande i särskola. På överklagandenämndens hemsida finns överskådlig information om hur du ska göra. Kom ihåg att du ska skicka in överklagan till den myndighet som fattat det beslut du vill överklaga.

    OBS!! Om det handlar om avstängning från undervisning eller befrielse från undervisning ska du istället överklaga till en förvaltningsdomstol. 

  5. Handlar det om att skolan eller förskolan har brister i tillgängligheten för barn med funktionsnedsättningar? Då kan göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen. Se avsnittet om Tillgänglighet.

Hos Skolinspektionen finns Barn- och elevombudet, BEO. Du kan vända dig direkt till BEO, som kan kräva skadestånd för barn och elever som har blivit kränkta eller mobbade i skolan. Ombudet ska se till att förskolor och skolor följer skollagen när det gäller kränkande behandling.

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan och förskolan. Det betyder att skolan ska vara helt befriad från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla elever ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning oavsett funktionsförmåga.

De har en stor kompetens när det gäller pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar och ger stöd åt skolor, bland annat genom att göra specialpedagogiska utredningar för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Men här finns också en hel del information som vänder sig direkt till dig som är elev.

Vilka svenska lagar är det som gäller?

Den svenska lagstiftning som gäller inom skola och utbildning är i första hand Skollagen. Här formuleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och vårdnadshavare. Skolverket har tagit fram juridiska guider för den som vill veta mer om gällande bestämmelser inom skolområdet.

Länk till Skolverkets information om rätten till extra anpassningar och särskilt stöd

Länkar till mer information