Sjukvård och psykiatri–

Sjukvård och psykiatri

 1. Om du är missnöjd med hälso- och sjukvården ska du i första hand vända dig till vårdpersonalen. Om du inte är nöjd med personalens besked kan du gå vidare med dit klagomål till chefen för vårdenheten.

 2. I alla regioner och landsting ska det även finnas en patientnämnd
  Dit kan du utan kostnad vända dig med klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvård (och tandvård). Patientnämnden fattar inga egna beslut om vem som gjort rätt eller fel, men de kan hjälpa dig reda ut vad som gäller och hur du ska gå vidare med ditt ärende.

 3. Frågor som exempelvis handlar om psykiatrisk tvångsvård eller vård enligt LVU kan överklagas till Förvaltningsrätten. Sjukvården och socialtjänsten får endast ta preliminära beslut i avvaktan på förvaltningsrättens beslut.

 4. Inspektionen för vård och omsorg, IVOär den myndighet som ansvarar för tillsyn inom hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt LSS. IVO ska utreda händelser där patienters självbestämmande allvarligt påverkas.

  Du kan tipsa IVO och eller anmäla ett klagomål om du drabbats av en vårdskada av allvarligare slag. IVO skriver själva att det kan handla om att du som patient fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit, men IVO tar däremot inte upp ärenden som handlar om dåligt bemötande.

  Du kan ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen om du drabbas av en skada i vården som hade kunnat undvikas.
  Läs mer här!

Vilka svenska lagar är det som gäller?

Det finns ett antal svenska lagar och föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården. Den centrala lagen inom hälso- och sjukvård är Hälso- och sjukvårdslagen. En annan viktig lag är Patientlagen som ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Det finns särskilda lagar som gäller inom psykiatrin, exempelvis Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Vård av unga som far illa regleras av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.