Du har rätt att leva med din partner

Du har rätt att leva med din partner

Om du bor i en gruppbostad och vill bo tillsammans med din partner har du rätt att göra det. Detta är en civil rättighet och en omedelbar skyldighet för Sverige. Artikel 19 (a) ska i denna del läsas med bland annat artikel 17, artikel 22 och artikel 23. Rätten till respekt för personlig integritet, för privat- och familjeliv och för rätten att bilda familj på lika villkor som andra. Alla dessa är klassiska civila rättigheter.

Det är också viktigt att ta upp artikel 8 i Europakonventionen. Den artikeln handlar om rätten till respekt för sitt hem och för sitt privat- och familjeliv.

I detta ligger rätten att få ha relationer, rätt att få ha dem ifred från stat, kommun och landsting så länge de inte skadar någon annan. Rättigheter under artikel 8 får begränsas i vissa fall, bland annat till skydd för andras rättigheter eller av hänsyn till statens eller kommunens ekonomi. Det finns dock krav som måste uppfyllas för att få begränsa rättigheterna – i detta fall rätten att få leva med den man vill.

Dessa är:

  • Begränsningen ska vara föreskriven i lag.

  • Begränsningen ska syfta till att uppnå ett legitimt ändamål.

  • Begränsningen ska vara lämplig för att uppnå det legitima ändamålet, och

  • Begränsningen ska vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle och svara mot ett angeläget socialt behov. Åtgärden ska alltså vara proportionerlig. (Utveckla detta och resonera kring tillåtligheten)