Artikel 8 – Medvetandegörande

Illustration - Medvetandegörande

Artikel 8 Medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning

1. Konventionsstaterna åtar sig att vidta omedelbara, effektiva och ändamålsenliga åtgärder

a) för att höja medvetandet i hela samhället, däribland på familjenivå, om personer med funktionsnedsättning och för att främja respekten för deras rättigheter och värdighet,

b) för att bekämpa stereotypa uppfattningar, fördomar och skadliga sedvänjor med avseende på personer med funktionsnedsättning, däribland sådana som grundas på kön och ålder, inom alla livets områden, samt

c) för att höja medvetandet om kapaciteten hos och bidrag från personer med funktionsnedsättning.

2. Åtgärder i detta syfte innefattar följande:

a) att initiera och genomföra verkningsfulla kampanjer för att höja allmänhetens medvetande,

i) om att hysa en mottaglig inställning till rättigheterna för personer med funktionsnedsättning,

ii) om att främja en positiv inställning och ett högre socialt medvetande gentemot personer med funktionsnedsättning, samt

iii) om att främja erkännande av färdigheter, meriter och förmågor hos personer med funktionsnedsättning samt av deras bidrag på arbetsplatserna och på arbetsmarknaden.

b) att på alla nivåer i undervisningssystemet, däribland hos alla barn från tidig ålder, uppmuntra en inställning präglad av respekt för rättigheterna för personer med funktionsnedsättning,

c) att uppmuntra alla massmedier att framställa personer med funktionsnedsättning på ett sätt som är förenligt med denna konventions syfte,

d) att främja utbildningsprogram som ökar medvetenheten om personer med funktionsnedsättning och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Vad innebär artikeln?

Artikel 8 handlar i mångt och mycket om att bekämpa sociala hinder – samhällets, individers och familjers negativa attityder till personer med funktionsnedsättning. 

Det handlar om att motverka stigmatisering och verka för delaktighet och inkludering inom samhällets alla områden. Områden som lyfts fram som särskilt viktiga är utbildning och arbetsmarknad.

Staten ska vidta åtgärder för att höja medvetenheten om personer med funktionsnedsättning och deras rättigheter i hela samhället. Staten ska även bekämpa stereotyper och höja medvetenheten om kapaciteten hos personer med funktionsnedsättning.

Staten ska uppmuntra massmedier att framställa personer med funktionsnedsättning som rättighetsbärare och fullvärdiga samhällsmedborgare, utan att falla tillbaka på stereotyper om ”hjältar”, ”offer” eller ”skurkar”.

För att förverkliga artikel 8 ska staten bland annat göra följande:

 • Genomföra kampanjer

  Dessa ska vara grundade på den människorättsbaserade modellen för funktionshinder. De ska finnas i tillgängliga språk och tillgängliga format. Funktionshinderrörelsen ska involveras i framtagandet och utvärderingen av dessa. 

 • Ha en  öppen inställning till rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 • Främja en positiv inställning till personer med funktionsnedsättning.

  Det kan handla om att bekämpa stigmatisering, fördomar, mobbing av alla former, hatbrott, kulturella föreställningar med mera.

 • Främja erkännande av personer med funktionsnedsättnings förmågor, färdigheter och meriter.

  Staten ska även främja detta särskilt när det gäller arbete och arbetsmarknad.

 • Lära alla barn att respektera personer med funktionsnedsättning och deras rättigheter,

 • Uppmuntra massmedier att framställa personer med funktionsnedsättning i överensstämmelse med den människorättsbaserade modellen av funktionshinder.

  Utbildning och träning bör främjas för att media ska respektera värdigheten hos personer med funktionsnedsättning. 

 • Främja utbildningsprogram

Källor och webbresurser

2015 gav regeringen i uppdrag åt Myndigheten för delaktighet och Diskrimineringsombudsmannen att genomföra en kommunikationssatsning om Funktionsrättskonventionen, med utgångspunkt i artikel 8 i konventionen. 

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.

Länk till Myndigheten för delaktighet

Länk till Diskrimineringsombudsmannen, DO

Författaren Harald Strand har publicerat en orientering om konventionens artiklar på webbplatsen HejaOlika: 

Länk till orientering om artiklarna 5-11 i Funktionsrättskonventionen

Huvudsaklig källa till det här avsnittet är Aurélie Baranger, ”Article 8 [Awareness-Raising]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, 
The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,

Länk till förlagets informationssida om boken