Artikel 3 – Allmänna principer

Artikel 3 Allmänna principer

Denna konventions principer är följande:

a) respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande
frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,

b) icke-diskriminering,

c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,

d) respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning
som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,

e) lika möjligheter,

f) tillgänglighet,

g) jämställdhet mellan kvinnor och män,

h) respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med
funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara
sin identitet.

Vad innebär artikeln?

Konventionen ska tolkas och tillämpas sett till sin helhet på ett sätt som överensstämmer med konventionens syfte och allmänna principer. Rättighetsartiklarna ska alltså läsas tillsammans med de allmänna principerna. De allmänna principerna är viktiga för att i sin tur förstå och tolka konventionens målsättning och syfte.

Konventionens inledningsavsnitt är också ett viktigt tolkningsunderlag vid tillämpning av konventionens materiella artiklar.

De allmänna principerna:

 • Den förstnämnda principen, respekt för alla människors inneboende värde, är den princip som alla mänskliga rättigheter bygger på.

  Den är såväl en fundamental princip som en rättighet. Respekten för det inneboende värdet innefattar respekt för fysisk och mental integritet. Alla människor har rätt att behandlas med respekt för sin integritet och sitt inneboende värde.

 • Individuellt självbestämmande är ytterligare en mycket viktig princip och även en rättighet i konventionen.

  Alla personer med funktionsnedsättning har rätt att fatta sina egna beslut. Rätten till individuellt självbestämmande innefattar rätten att utveckla sin personlighet, rätt till respekt för privatlivet, till integritet, till att aktivt kunna delta idet offentliga och politiska livet och att vara inkluderad i samhället.

 • Oberoende är att ha rätt och möjlighet att bestämma själv, att aktivt kunna delta i samhällslivet och få det stöd som behövs för att kunna leva ett oberoende liv.

 • Att konventionen ska tolkas och tillämpas på ett sätt som överensstämmer med de allmänna principerna innebär att varje rättighet ska förstås på ett sätt som i tillämpliga delar uppfyller principerna.

 

Ett exempel:
Rätten till personlig rörlighet i artikel 20 ska genomföras på ett sätt som

 • respekterar individens värde och
  självbestämmanderätt,

   

 • respekterar individens oberoende och
 • leder till icke-diskriminering,

   

 • fullständigt och faktiskt deltagande,

   

 • lika möjligheter och

   

 • tillgänglighet.

Rent konkret kan det innebära att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga.

Det gäller även rätten att välja när man vill åka och  att kunna resa lika mycket som personer som kan nyttja den allmänna kollektivtrafiken. 

Källor och webbresurser

Huvudsaklig källa till avsnittet är Valentina Della Fina, ”Article 3 [General Principles]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, 
The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary:

Länk till förlagets informationssida om boken