Artikel 22 – Respekt för privatlivet

Illustration – Respekt för privatlivet

Artikel 22 Respekt för privatlivet

1. Ingen person med funktionsnedsättning, utan avseende på bostadsort eller
boendeförhållanden, får utsättas för ett godtyckligt eller olagligt ingripande i
sitt privatliv, familjeliv, hem eller sin korrespondens eller annan typ av kommunikation eller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.
Personer med funktionsnedsättning har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

2. Konventionsstaterna ska skydda sekretessen för personuppgifter och uppgifter om hälsa och rehabilitering för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för andra.

Vad innebär artikeln?

Artikel 22 handlar om rätt till respekt för privat- och familjeliv, hem och korrespondens. 

Korrespondens handlar om all typ av kommunikation och inkluderar fysiska brev, e-post, sms, chatt, bilder, telefonsamtal, och andra former av webbaserad kommunikation.

Artikeln ger också skydd mot förtal.

  • All personal som ger stöd till personer med funktionsnedsättning ska få utbildning i rätten till respekt för privatlivet.

  • Det ska finnas tillgängliga klagomålsmekanismer och rättsmedel mot kränkningar.

  • Ställföreträdande beslutsfattande kan kränka rätten till respekt för privatlivet eftersom ställföreträdaren kan få tillgång till privat information. Alla former av stödjande beslutsfattande måste respektera den enskildes rätt till respekt för sitt privatliv.

  • Personliga och känsliga uppgifter om personer med funktionsnedsättning ska skyddas på lika villkor som för andra. Det innebär att journaluppgifter ska omfattas av sekretess. Detta skydd ska gälla oavsett var och hur du bor. Att du exempelvis bor i en gruppbostad innebär inte att personal hur som helst får ta del av uppgifter om dig.

OBS! Inga ingrepp får göras godtyckligt eller utan stöd i lagen.
Ingrepp som har stöd i lag måste vara nödvändiga och syfta till att uppnå ett legitimt ändamål. Ingreppen får inte stå i strid med konventionen i övrigt.
Detta innebär i korthet att en så kallad ”proportionalitetsbedömning” görs för att avgöra om ett ingrepp är tillåtet eller inte.

Andra artiklar att hålla koll på:

Artikel 22 har betydelse för flera andra artiklar och kan läsas tillsammans med:

Källor och webbresurser

Valentina Della Fina, ”Article 22 [Respect for Privacy]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary, 
Länk till förlagets informationssida om boken

Länk till FN-kommitténs riktlinjer för den periodiska rapporteringen (Worddokument på engelska)