Artikel 11 – Risksituationer

Illustration: Risksituationer och humanitära nödlägen

Artikel 11 Risksituationer och humanitära nödlägen

Konventionsstaterna ska, i enlighet med sina åtaganden enligt internationell rätt, innefattande den internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna, vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa skydd och säkerhet för personer med funktionsnedsättning som är i risksituationer, däribland väpnad konflikt, humanitära nödlägen och naturkatastrofer.

Vad innebär artikeln?

Artikel 11 handlar om konventionsstaternas ansvar för att skydda och hjälpa personer med funktionsnedsättning i risksituationer, väpnade konflikter, naturkatastrofer med mera.

  • Det handlar bland annat om att planer och hantering av olika nödsituationer ska ta hänsyn till ett funktionshinderperspektiv.

  • Skydd för personer med funktionsnedsättning ska säkerställas.

  • Ingen person med funktionsnedsättning får lämnas efter vid en katastrof eller annan nödsituation. Funktionsrättsorganisationer ska involveras i arbetet med riskplanering- och hantering.

  • Information vid nödsituationer ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

  • System för riskhantering med mera ska utformas enligt principen om universell utformning. Räddningstjänst och andra relevanta personalgrupper ska tränas och få utbildning i behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Källor och webbresurser

Författaren Harald Strand har publicerat en orientering om konventionens artiklar på webbplatsen HejaOlika:

Länk till orientering om artiklarna 5-11 i Funktionsrättskonventionen

Huvudsaklig källa till avsnittet är Giovanni Carlo Bruno, ”Article 11 [Situations of Risk and Humanitarian Emergencies]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017,  The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary:

Förlagets information om boken