Barn med funktionsnedsättning-

Barn med funktionsnedsättning

Illustration - Barn med funktionsnedsättning

Funktionsrättskonventionen fastslår att alla barn med funktionsnedsättning har rätt att fullt ut åtnjuta alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn.

Staten ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa detta. 
Barnets bästa ska vara viktigast vid alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning. Detta ska framgå av lagstiftning och policys som berör barn med funktionsnedsättning. Staten ska vidta åtgärder för att barn med funktionsnedsättning ska kunna växa upp i sina familjer under goda levnadsvillkor. Barn med funktionsnedsättning ska inte institutionaliseras! 

Barn med funktionsnedsättning har också rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla åtgärder som berör dem. Barn med funktionsnedsättning ska inkluderas inom alla livsområden, i samhället och i familjen. Det innebär bland annat att barn med funktionsnedsättning  – och de organisationer som företräder dem – ska vara delaktiga i alla beslutsfattande processer som rör dem.

Läs mer i uppslagsboken:

Artikel 7 – Barn med funktionsnedsättningar
Rättigheterna för barn med funktionsnedsättningar finns i artikel 7 i Funktionsrättskonventionen. I uppslagsboken får du veta mer om artikeln.

Läs mer i Barnrättsguiden om internationell barnrätt och vart du kan vända dig för att få rätt.  (Barnrättsguiden kommer senare).