När du läser myndighetens beslut

Myndigheten ska alltid skriva vad beslutet handlar om och vad de har bestämt. Om du inte får din ansökan beviljad fullt ut ska myndigheten ge dig en förklaring i sitt beslut.

Motiveringen av beslutet ska vara begriplig och skriven med ett språkbruk som är lätt att förstå.
Myndigheten måste upplysa dig om vilka sakförhållanden som ligger till grund för beslutet:
Vad tycker myndigheten saknas i din bevisning? Och vilka sakförhållanden anser myndigheten att du har bevisat? 

(Vi bör utveckla denna del mer)

Myndigheten kan besluta att säga "ja" eller "nej" till din ansökan, men de kan också besluta andra saker.

Det här kan myndigheten besluta:

  • Bifall - du får din ansökan beviljad och får sökt förmån eller tillstånd.
  • Delvis befall - du får din ansökan beviljad i vissa avseenden, men inte fullt ut.
  • Avslås - Du får nej på din ansökan.
  • Återförvisas – Domstol eller högre myndighet lämnar tillbaka ett överklagat ärende till beslutande myndighet för ny bedömning.
  • Överlämnande – Domstol eller högre myndighet kan vid bifall/delvis bifall lämna tillbaka ärendet till beslutande myndighet om någon åtgärd behöver vidtas. Exempelvis att verkställa ett beslut om rätt till bostad med särskild service.
  • Avvisning – Även här kan myndigheten låta bli att pröva ärendet. Detta kan ske om exempelvis ett överklagande kommer in för sent, om ett beslut inte kan överklagas, om just den enskilde inte har rätt överklaga eller ansöka (saknar talerätt), eller om de handlingar som krävs trots uppmaning inte har skickats in.