Ordlista till myndighetsspråket

Anstånd
Att begära anstånd innebär helt enkelt att du ber domstolen att inte göra någonting till dess att du har hunnit komma in med de handlingar du vill.
Det är domstolen som bestämmer om du får anstånd eller inte.
Anstånd på upp till en månad i ärenden där det är du som har överklagat ett beslut brukar inte vara några problem att få.
Du begär anstånd genom att kontakta domstolen, vanligen genom telefon eller mail. Du kan också skicka vanlig post eller faxa.

Avskrivning
Domstolen låter bli att pröva överklagandet eftersom det har förlorat sin betydelse. Detta kan bero på att du har meddelat domstolen att du inte längre vill att det ska prövas.

Avslag/avslås
Du får nej på din ansökan.

Avvisning
Domstolen låter bli att pröva överklagandet eftersom det inte finns formella förutsättningar för det. Med detta menas att det finns hinder för prövning i sak. Sådana hinder kan vara att du inte får överklaga beslutet, att du inte har överklagat inom överklagandefristen med mera.

Beslut
Det kan handla om beslut under handläggningen (icke slutliga beslut – exempelvis tillfälliga beslut) eller Slutliga beslut – beslut som innebär att domstolen lämnar målet ifrån sig, exempelvis avskrivning eller avvisning.

Bevis
Vad du åberopar för att visa att omständigheten faktiskt föreligger på riktigt.

Bevistema
Anger vilken omständighet som du vill bevisa med ett bevis.

Bifall
Du får din ansökan beviljad och får sökt förmån eller tillstånd.

Blankt överklagande
Med detta menas att du skriver ett överklagande där du endast anger formaliakraven och vilket beslut du vill överklaga. Därutöver skriver du att du begär anstånd för att förklara hur och varför du vill att domstolen ska ändra beslutet, samt eventuellt komma in med bevisning.

Delgivning
Domstolen kan välja att skicka ut dokument till dig genom delgivning.
Delgivning är ett sätt för domstolen att säkerställa att du har fått del av handlingen ifråga.

Förenklad delgivning är ett vanligt sätt för domstolen att meddela dig viktiga handlingar. För att domstolen ska få använda förenklad delgivning krävs att du innan har fått information om att så kommer att ske.

OBS! Om du har ett ombud är det vanligen ombudet som ska delges.

Delvis bifall
Du får din ansökan beviljad i vissa avseenden, men inte fullt ut.

Dom
Domstolens avgörande som avgör målet i sak.

Kärnskyldigheter
är en slags skyldigheter som avser sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter som länderna ska uppfylla enligt FN:s konventioner.
Kärnskyldigheterna måste uppfyllas omedelbart. Denna typ av skyldigheter får alltså inte genomföras gradvist.

Laga förfall
Laga förfall innebär i korthet att du har ett giltigt skäl för att inte ha fullgjort något i tid. Det handlar ofta om att du på grund av ett godtagbart skäl missar en muntlig förhandling. Om du har anlitat ett biträde eller ombud och denne har laga förfall räknas det också. Då behöver du inte fullgöra uppgiften i tid, om det inte är så att du kan hitta ett annat ombud. Sjukdom ska i regel styrkas med läkarintyg.

Omständighet
Det som du gör gällande för att domstolen ska följa ditt yrkande.

Rekvisit
De rättsliga kraven för att domstolen ska följa ditt yrkande.

Rättsföljd
Vad som rättsligt händer om rekvisiten är uppfyllda.

Exempel:
Du överklagar ett beslut om avslag på ansökan om handikappersättning. Du yrkar att du ska beviljas handikappersättning. Som skäl för det anger du att du har stora merkostnader på grund av din funktionsnedsättning (omständigheter). Som bevis för detta skickar du in ett läkarintyg och en merkostnadsberäkning.

Domstolen finner att du har rätt till handikappersättning eftersom du på grund av din funktionsnedsättning har stora merkostnader (rekvisit). Domstolen beviljar dig därför handikappersättning.

Yrkande
Vad du vill att domstolen ska göra.

Återförvisande
Domstol eller högre myndighet lämnar tillbaka ett överklagat ärende till beslutande myndighet eller lägre domstol för ny bedömning.

Överlämnande
Domstol eller högre myndighet kan vid bifall/delvis bifall lämna tillbaka ärendet till beslutande myndighet om någon åtgärd behöver vidtas. Exempelvis att verkställa ett beslut om rätt till bostad med särskild service.