Personligt stöd–

Personligt stöd

Om du är missnöjd med ett beslut från en myndighet som gäller personligt stöd ska du först och främst vända dig till den myndighet som har fattat beslutet. I frågor som rör personligt stöd handlar det oftast om Försäkringskassan eller en kommunal nämnd (kommunen). 

Här ser vägen att överklaga lite olika ut:

Försäkringskassan

 1. Om du vill klaga på ett beslut från Försäkringskassan begär du först att myndigheten omprövar sitt beslut.
 2. Om myndigheten inte ändrar sitt beslut kan det oftast överklagas. De flesta beslut som gäller förmåner, ersättningar eller insatser av olika slag överklagas till en förvaltningsdomstol. Det gäller exempelvis beslut som gäller personlig assistans.

  I beslutet ska det finnas en besvärshänvisning som beskriver hur du kan och när du måste överklaga beslutet.

  Överklagan skickas oftast till den myndighet som fattat beslutet du vill överklaga. Om du överklagar ett beslut från Försäkringskassan ska du skicka din överklagan till Försäkringskassans omprövningsenhet.

 3. Beslut i Förvaltningsrätten kan överklagas till Kammarrätten och till Högsta förvaltningsdomstolen, men då krävs i regel att du först har fått ett prövningstillstånd.

Kommunen

 1. Om du är missnöjd med ett beslut från en kommun kan du överklaga beslutet direkt – utan omprövning. Men det är vanligt att kommuner omprövar överklagade beslut på eget initiativ.

  Kommunen är skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet och hur lång tid du har på dig att överklaga. Oftast är det tre veckor från det datum du fick beslutet. Kommunen skickar din överklagan till den myndighet som ska överpröva beslutet. När det gäller personligt stöd är det i regel en förvaltningsdomstol.

 2. Beslut i Förvaltningsrätten kan överklagas till Kammarrätten och till Högsta förvaltningsdomstolen, men då krävs i regel att du först har fått ett prövningstillstånd.

Beslut om God man och förvaltarskap

 1. Beslut som gäller God man eller förvaltarskap fattas antingen av kommunens överförmyndarnämnd eller av tingsrätten, beroende på typ av godmanskap det handlar om. Vänd dig först till kommunens överförmyndarnämnd för frågor och upplysningar.

 2. Överförmyndarnämndens beslut kan överklagas till tingsrätten. Beslut i tingsrätten kan sedan överklagas till hovrätten och Högsta domstolen. 

Är du missnöjd med en insats som du fått beviljad och som handlar om personligt stöd? 

Då ska du i första hand vända dig till den verksamhet som bedriver insatsen – din kommuns socialtjänst eller en privat aktör.

Du kan också anmäla allvarliga missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Vilka svenska lagar är det som gäller?

Frågor om God man och förvaltarskap regleras i Föräldrabalken.

Frågor om personligt stöd regleras däremot av Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS och Socialtjänstlagen.

LSS är en rättighetslag som många personer med funktionsnedsättning omfattas av – men långtifrån alla! För att ha rätt till insatser enligt LSS ska du tillhöra någon av de så kallade ”personkretsar” som definieras i lagens första paragraf.  

Om du inte har rätt till insatser enligt LSS kan du ändå ha rätt till personligt stöd, men då enligt Socialtjänstlagen. 

Det finns skillnader i de insatser som ges enligt de olika lagarna. LSS-insatser ska exempelvis ge goda levnadsvillkor medan insatser enligt Socialtjänstlagen ska ge en skälig levnadsnivå.