Grunder

Under rubriken Grunder i ett överklagande ska du berätta varför domstolen ska bestämma på det sätt som du vill.

Det handlar alltså om att i en eller ett par meningar förklara varför du ska få som du vill.

 1. Ett exempel:
  Dino har rätt till färdtjänst eftersom han har väsentliga svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik.

  2. Dino har rätt till fri rörlighet, se protokoll 4 artikel 2 punkt 1 till Europakonventionen. Denna rätt ska tillförsäkras Dino på lika villkor och utan någon form av diskriminering, se artikel 14 Europakonventionen. På grund av sin funktionsnedsättning kan Dino inte utan färdtjänst åtnjuta sin rätt till fri rörlighet. 

  I grund 1 uppges att Dino har förflyttningssvårigheter. Förekomsten av förflyttningssvårigheterna är ett sakförhållande, en omständighet.

  I exemplet uppges också att Dino har väsentliga svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik. Förekomsten av väsentliga svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik är ett av två alternativa krav för att få färdtjänst. Det handlar alltså om ett rekvisit.

  Att Dinos förflyttningssvårigheter är väsentliga utgör grund för att få färdtjänst.

  I grund 2 uppges att Dino inte kan åtnjuta sin rätt till fri rörlighet om hen inte får färdtjänst. Att Dino inte kan förflytta sig utan färdtjänst är ett sakförhållande, en omständighet.

  I exemplet anges också att anledningen till att Dino inte utan färdtjänst kan förflytta sig är att han har en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning är en diskrimineringsgrund.

  Dinos funktionsnedsättning och därmed tillkommande förflyttningssvårigheter i kombination med avsaknad av färdtjänst innebär att Dino inte tillförsäkras rätten till fri rörlighet på lika villkor som andra.

  Ett annat exempel:
  1. Beslutet att inte verkställa beviljade insatser vid gruppbostad A ska ändras då det står i strid med Lovisas rätt att tillförsäkras goda levnadsvillkor enligt § 7 stycke 2 LSS.

  2. Beslutet att inte verkställa beviljade insatser vid gruppbostad A ska ändras då det står i strid med Lovisas rätt till respekt för sitt hem enligt artikel 8 § 1 Europakonventionen.

  Grund 1: Lovisas levnadsvillkor i den gruppbostad som hen ska flyttas till är ett sakförhållande.

  Att Lovisa uppnår goda levnadsvillkor vid en flytt utgör ett rekvisit för att en flytt ska vara tillåten.

  Att Lovisa inte uppnår goda levnadsvillkor vid en flytt från gruppbostad A utgör grund för att hen inte ska behöva flytta.

  Grund 2: Förekomsten av, eller avsaknaden av omständigheter, som medför respekt för sitt hem är ett sakförhållande. I exemplet ovan är den relevanta omständigheten att Lovisa tvingas flytta.

  Att rätten till respekt för sitt hem inte kränks är ett rekvisit för att Lovisa ska kunna tvingas att flytta.

  Eftersom en flytt medför att Lovisas rätt till respekt för sitt hem kränks är flytten inte tillåten.

  Som separat grund kan du även ange en konventionskonform tolkning av svensk rätt eller Europakonventionen som svensk lag utifrån Funktionsrättskonventionen eller annan internationell rätt.

  För att du ska kunna berätta för domstolen vilka grunder du har för att få rätt kan det vara bra att läsa myndighetens beslutsmotivering. I den skriver ofta myndigheten vilka bestämmelser, §§, den har tillämpat. Det vill säga använt sig av för att bestämma att du inte ska få det du har ansökt om. Om myndigheten inte har tagit med hela lagtexten kan du söka på denna på nätet. Nästa steg blir att berätta för domstolen hur bestämmelserna bör användas istället. Det vill säga varför du ska få rätt.